Informace pro žadatele o dotaci

Vytvořeno: 7. 9. 2022 Poslední aktualizace: 7. 9. 2022

V návaznosti na vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2023 upozorňujeme na následující:

  • v případě, že se na žadatele vztahuje zákonná povinnost podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů, je povinen k žádosti přiložit platný úplný nebo částečný výpis z Evidence skutečných majitelů (tato povinnost se týká obecně prospěšných společností, ústavů a spolků). Informace o skutečných majitelích se taktéž vyplňuje přímo do žádosti. Nevkládejte přílohu v systému Grantys do subjektu, ale do přílohy projektu.

Pro lehčí průběh administrativního procesu doporučujeme:

  • před uzavřením a odesláním žádosti zkontrolovat, zda částky uvedeny v žádosti o dotaci souhlasí s částkami v rozpočtových tabulkách v příloze, že jsou tabulky řádně vyplněny (např. požadavky musí být specifikovány co nejpodrobněji, u ostatních osobních výdajů a mezd je nutný jmenovitý seznam osob), a že se součty v tabulkách a v žádosti shodují,
  • nevykazovat např. provozní náklady nebo mzdy nesouvisející s realizací projektu – spolufinancování musí mít přímou spojitost s projektem.

Tato informace nenahrazuje plné znění Metodiky programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2023.