Informace o zveřejnění termínu mimořádného jednání přístrojové komise

Vytvořeno: 18. 7. 2023 Poslední aktualizace: 11. 1. 2024

Dne 6. 9. 2023 se uskuteční mimořádné jednání přístrojové komise, na kterém budou přednostně posuzovány žádosti na umístění a obnovu nákladných přístrojů, o jejichž financování budou poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou vymezeni v rámci vyhlášených výzev NPO jako oprávnění žadatelé moci žádat.

V současné době jsou vyhlášeny dvě relevantní výzvy, a to 7 výzva s názvem „Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech – podpora léčebné rehabilitace v rámci poskytovatelů vysoce specializované cerebrovaskulární a traumatologické péče I. typu“. A 8. výzva s názvem „Rozvoj vysoce specializované hematoonkologické a onkologické péče“ komponent 6.1 a 6.2.

V rámci pravidel 8. výzvy NPO je nutné, aby vyjádření přístrojové komise pro pořízení nových přístrojů (nový kapacit) bylo vydáno po datu vyhlášení této výzvy. V rámci 7. výzvy je povinnost předložit stanovisko přístrojové komise před zahájením výběrového řízení na pořízení relevantních přístrojů.

Více informací o jednání komise spolu s vymezením podkladů předkládaných k žádosti naleznete zde Portál poradních orgánů, pracovních skupin a odborných komisí Ministerstva zdravotnictví (mzcr.cz)

Žádosti o vydání stanoviska přístrojové komise je nutné doručit tajemníkovi komise nejpozději do 16. 8. 2023. V případě opakovaného posuzování žádostí není třeba znovu podávat kompletní „plnohodnotnou“ žádost, budou využity původní podklady žadatelů. V případě, že ale došlo v mezidobí u žadatele k nějakým změnám, které by mohly mít vliv na opětovné posuzování, je třeba upřesnění zaslat na MZ – přístrojovou komisi.