Informace o zákazu uvádění plastových výrobků pro styk s potravinami s přídavkem bambusových a jiných rostlinných vláken na trh

Vytvořeno: 3. 3. 2021 Poslední aktualizace: 3. 3. 2021

Výraznou popularitu si v poslední době stihly získat plastové výrobky pro styk s potravinami s přídavkem bambusových vláken, jako jsou zejména kelímky na teplé nápoje (čaj, kávu), dětské plastové nádobí, příbory, jídelní soupravy, mísy a džbány. Spotřebitel může nabýt dojmu, že se jedná o ekologické výrobky, a to jak z hlediska již v názvu deklarované suroviny, tak z hlediska často uváděné snadné rozložitelnosti těchto výrobků. V naprosté většině případů však nejsou vyrobeny tyto výrobky pouze z bambusu, ale jedná se o plastové výrobky (z melamin-formaldehydových pryskyřic) jen s přísadou bambusových vláken. Bohužel, takové plastové výrobky nejenže nesplňují deklarované vlastnosti, ale mírou uvolňování toxického formaldehydu a/nebo melaminu zhruba v polovině v ČR v poslední době testovaných vzorků představují (závažné) riziko pro zdraví spotřebitele.

Vzhledem k tomu, že „bambusové“ kelímky a další podobné výrobky představují problém v celé Evropské unii, upozornila Evropská komise po konzultaci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) na skutečnost, že tyto výrobky z legislativního pohledu nemohou dále setrvat na trhu Evropské unie. Plastové výrobky pro styk s potravinami mohou být totiž vyrobeny pouze z látek, uvedených v Příloze I nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami. Bambusová vlákna takovou přísadou nejsou.

Na základě výše uvedených skutečností – zejména na základě výzvy Evropské komise k znovuobnovení souladu praxe s unijní legislativou – přijímají členské státy Evropské unie příslušná opatření. Počínaje dnem 1. září 2021 se plastové výrobky pro styk s potravinami s přídavkem bambusových vláken nemohou vyskytovat na trhu České republiky – a do té doby jen za podmínky, že tyto výrobky nebudou uvolňovat své složky (zejména melamin a formaldehyd) v množství přesahujícím limity stanovené v nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami. Uvádět na trh ČR/do oběhu lze plastové výrobky pro styk s potravinami s přídavkem bambusových vláken nejdéle do 30. dubna 2021, opět jen za podmínky, že tyto výrobky nebudou uvolňovat své složky v množství přesahujícím limity stanovené v nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami. Nezbytnou podmínkou je v takovém případě rovněž splnění podmínek nařízení Komise (EU) č. 284/2011 ze dne 22. března 2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky a podrobné postupy dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Čínské lidové republiky a čínské zvláštní administrativní oblasti Hongkong.

Součástí plastových výrobků určených pro styk s potravinami mohou být jen monomery, jiné výchozí látky, makromolekuly získávané mikrobiální fermentací, přídatné látky a pomocné látky pro výrobu polymerů uvedené v příloze I nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami. Tzn., že nepřípustná jsou nejen bambusová vlákna, ale i jiná rostlinná vlákna.