Informace o průběhu zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (části zdraví) dne 7. prosince 2018 v Bruselu

Vytvořeno: 14. 12. 2018 Poslední aktualizace: 14. 12. 2018

 

Dne 7. prosince 2018 se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, část zdraví. Radě předsedala rakouská ministryně práce, sociálních věcí, zdraví a ochrany spotřebitele Beata Hartinger-Klein. Evropskou komisi zastupoval komisař Vytenis Andriukaitis. Delegaci ČR vedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Jednání Rady ministrů zdravotnictví bylo započato politickou diskusí na téma „Řešení problémů s očkováním na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni“. Rada přijala návrh Doporučení Rady o posílení spolupráce v boji proti nemocem, jimž lze přecházet očkováním. Ministři se v rámci diskuse shodli, že základem boje s nedůvěrou v očkování by měla být lepší komunikace s veřejností a upevnění její důvěry v kvalitu a efektivitu očkování. Je nezbytné populaci i zdravotnické pracovníky lépe informovat o výhodách očkování a předkládat jim srozumitelným a přesvědčivým způsobem vědecky podložená fakta o očkování. V tomto ohledu je vhodné využít i digitalizaci a elektronické online nástroje, které mají velký potenciál. Ministři také sdíleli příklady národních praxí a osvědčených postupů. ČR podpořila aktivity na úrovni EU a přivítala projednávání tohoto důležitého tématu. Slovy ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha: „Považujeme za důležité, aby členské státy spolupracovaly na vytvoření evropského informačního portálu pro sdílení informací, jenž bude obsahovat spolehlivé, srozumitelné a aktualizované informace o výhodách očkování a jeho bezpečnosti.“

V rámci bodů Různé rakouské předsednictví (AT PRES) Radě informovalo o stavu projednání návrhu nařízení o hodnocení zdravotnických technologií (HTA). Následně informovala Evropská komise (EK) o Stavu zdraví v EU, přičemž Maďarsko zprávu explicitně přivítalo a informovalo o jejím využití v národní praxi. Poté AT PRES a EK informovaly o průběhu jednání 8. Konference smluvních stran Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku (FCTC) v říjnu t. r. v Ženevě. Nizozemsko výslovně poděkovalo předsednictví a EK a připomnělo, že příští jednání FCTC se bude konat právě na jeho půdě. EK také informovala o stavu implementace směrnice o padělaných léčivých přípravcích. Španělsko a Dánsko následně informovaly o výzvách v oblasti zdravotnických prostředků. Obě delegace zdůraznily nutnost dodržovat implementační harmonogram evropské legislativy, důležitost bezpečnosti zdravotnických prostředků a také upozornily na fakt, že je nezbytné legislativu pravidelně aktualizovat kvůli neustálému a rychlému technologickému vývoji. AT PRES dále informovalo o výstupech z konferencí, které pořádalo, a o výstupech z neformálního setkání ministrů zdravotnictví, které proběhlo v září ve Vídni. Proběhla také informace o Volbě regionálního ředitele/ředitelky WHO pro Evropský region v příštím roce. Na závěr zasedání Rady představilo Rumunsko pracovní program svého předsednictví, mezi jehož prioritami bude pokračování v jednání o návrhu nařízení o HTA, problematika antimikrobiální rezistence (AMR), ke které připraví závěry Rady, přístup pacientů k léčivům v rámci EU a přeshraniční mobilita pacientů včetně zaměření na lepší implementaci příslušné legislativy.