Informace o průběhu zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (části zdraví) dne 22. června 2018 v Lucemburku

Vytvořeno: 25. 6. 2018 Poslední aktualizace: 25. 6. 2018

 

Dne 22. června 2018 se v Lucemburku uskutečnilo zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, část zdraví. Radě předsedal bulharský ministr pro zdraví a práci Kiril Ananiev. Evropskou komisi zastupoval komisař Vytenis Andriukaitis. Delegaci ČR vedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Rada začala politickou diskusí o návrhu nařízení k hodnocení zdravotnických technologií (HTA). Hlavním tématem, kterému se ministři věnovali, byl soulad návrhu s principem subsidiarity a jeho možný zásah do kompetencí ČS. Některé delegace se vyjádřily více kriticky, jiné naopak podpořily návrh Evropské komise včetně jeho povinné složky. Ministři se v rámci diskuse shodli, že bude nutné text důsledně diskutovat na technické úrovni v rámci pracovních skupin Rady.

Následovalo projednání tématu Budoucnost zdraví v EU. Z diskuse vyplynulo, že členské státy podporují další rozvoj spolupráce na úrovni EU v oblasti zdraví, přičemž ministři zdůraznili potřebu spolupráce v oblastech jako antimikrobiální rezistence, očkování, přeshraniční hrozby nebo dostupnost léčiv. Ministři se také shodli, že bude nutné zaměřit se především na témata, problémy a výzvy, ve kterých bude mít spolupráce členských zemí a iniciativy na úrovni EU jasnou přidanou hodnotu.

Rada následně schválila závěry Rady ke zdravé výživě dětí: Zdravá budoucnost Evropy, připravované od posledního neformálního zasedání ministrů zdravotnictví dne 23. dubna 2018 v Sofii. Téma „budoucnosti Evropy a mladých lidí – ekonomický růst a sociální soudržnost“ bylo prioritou končícího bulharského předsednictví Radě. V rámci svých závěrů proto Rada mj. vyzývá ke zlepšení dostupnosti sezónních, čerstvých a lokálně produkovaných výrobků, složení potravin či zvýšení atraktivity pro zdraví vhodnějších potravin.

V rámci bodů Různé informovala maďarská delegace o návrhu nařízení k dodatkovým ochranným osvědčením pro léčivé přípravky (SPC). Bulharské předsednictví Radě informovalo o nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, které je součástí veterinárního balíčku a o výstupech z konferencí pořádaných během svého předsednictví. Evropská komise prezentovala sdělení a doporučení k očkování a sdělení k digitálnímu zdraví. Na závěr zasedání Rady představilo nadcházející rakouské předsednictví svůj pracovní program, jehož prioritami budou farmaceutická politika v EU včetně HTA, problematika očkování a přenosných onemocnění, elektronizace a digitalizace zdraví.