Informace o průběhu neformálního zasedání ministrů zdravotnictví, 23. dubna 2018, Sofia, Bulharsko

Vytvořeno: 25. 4. 2018 Poslední aktualizace: 25. 4. 2018

 

Dne 23. dubna 2018 se v Sofii uskutečnilo neformální zasedání ministrů zdravotnictví EU. Zasedání předsedal bulharský ministr zdravotnictví Kiril Ananiev. Evropskou komisi zastupovali komisař Vytenis Andriukaitis a zástupce generálního ředitele DG SANTE Martin Seychell. ČR byla zastoupena delegací vedenou panem ministrem Adamem Vojtěchem.

V rámci první sekce byl projednáván význam zdravé výživy pro děti. Součástí tématu byla také diskuze, během které členské státy poukázaly na klíčový význam zdravé výživy pro předcházení nepřenosným onemocněním, na roli společné zemědělské politiky a informovaly o aktivitách na národní úrovni. Předsednictví předloží k této problematice závěry Rady, které by měly být schváleny na Radě ministrů zdravotnictví v Lucemburku dne 22. června 2018.

Následovala ministerská diskuse během oběda, jejímž tématem byla budoucnost zdraví v EU. Členské státy reflektovaly současné fungování spolupráce v oblasti zdraví a identifikovaly oblasti s přidanou hodnotou na úrovni EU. Česká republika referovala o důležitosti předcházení duplikací agend a využívání stávajících nástrojů, které má Evropská komise k dispozici.

Odpolední část byla věnována otázce efektivity, dostupnosti léčivých přípravků na trhu a jejich cenové dostupnosti pro pacienty. Členské státy zdůraznily význam regionální spolupráce (NL, IE, BE, PT, LU, PL, HU) i spolupráce na úrovni EU a sdílení zkušeností, založené na dobrovolné spolupráci (SI, FI, CZ, DE). Dále byla diskutována témata spolupráce v oblasti boje proti antimikrobiální rezistenci, vývoje inovativních léčiv a léčiv na vzácná onemocnění a společné nákupy léčiv. Některé členské státy (DE, DK, SI, NL, CZ) se vyjádřily k návrhu nařízení o hodnocení zdravotnických technologií, který předložila Komise v lednu 2018, a který se nyní projednává na pracovní skupině pro léčiva zdravotnické prostředky. Česká republika zastává názor, že spolupráce v oblasti hodnocení zdravotnických technologií by měla probíhat na dobrovolné bázi s jasně specifikovanými národními kompetencemi, aby nedocházelo k porušení principu subsidiarity a proporcionality.