Informace o průběhu neformálního zasedání ministrů pro zdravotnictví ve dnech 10. a 11. září 2018 ve Vídni

Vytvořeno: 25. 9. 2018 Poslední aktualizace: 25. 9. 2018

Ve dnech 10. – 11. září 2018 se ve Vídni uskutečnilo neformální zasedání ministrů zdravotnictví. Radě předsedala Beate Hartinger-Klein, rakouská ministryně práce, sociálních věcí, zdravotnictví a ochrany spotřebitele. Evropskou komisi zastupoval Vytenis Andriukaitis, komisař pro zdraví a bezpečnost potravin, Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) Hans Kluge, zástupce ředitele WHO EURO, Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (EMA) Quido Rasi, výkonný ředitel. Delegaci ČR vedl Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví ČR.

odpolední části prvního dne jednání přednesla ministryně Hartinger-Klein projev o problémech v dodávkách léků s centrální autorizací do členských států (ČS) a možných řešeních. Následovalo vystoupení komisaře Andriukaitise, který hovořil o nutnosti vybalancovat v rámci EU právo na volný pohyb léčivých přípravků a právo na dostupnost zdravotní péče. Organizace zdravotní péče spadá do kompetence ČS, ale Evropská komise (EK) má nástroje, kterými může spolupráci mezi ČS podpořit a urychlit tak vstup inovativních léků na trhy všech ČS, např. výměnu informací, „horizon scanning“ apod. Zástupce WHO zdůraznil význam dostupnosti zdravotní péče pro všechny občany bez ohledu na jejich sociální statut a nezbytnosti spolupráce všech stakeholderů. Výkonný ředitel EMA představil situaci v oblasti plánování dostupnosti inovativních léčivých přípravků na trhu EU. V rámci následné diskuze poděkovaly ČS za předložené téma, poukázaly na jeho klíčový význam pro zabezpečení vysoké ochrany zdraví obyvatel, reflektovaly aktivity EK a vyjádřily zájem o další intenzivní spolupráci na EU úrovni. CZ poukázalo na nezbytnost aktivního přístupu všech klíčových stakeholderů v této problematice, tj. hlavně ČS, EK a EMA. PRES přislíbilo, že se tomuto tématu bude věnovat i nadále a ministryně Hartinger-Klein na závěr vyzdvihla potřebu posilovat spolupráci členských států v této oblasti.

Dopolední část druhého dne jednání byla věnována otázce investicí do digitálního zdraví. PRES zahájilo diskusi o konkrétních opatřeních vedoucích k odstranění překážek při zavádění interoperabilních digitálních infrastruktur systémů zdravotní péče v EU.

Po projevu komisaře Andriukaitse, ve kterém uvedl, že pro EK je toto téma prioritou, následovalo vystoupení Roberta Violy, zástupce DG CONNECT, ve kterém představil aktuální aktivity EK a předpokládanou úsporu při využívání potenciálu digitálního zdraví. Následně Hans Kluge, zástupce WHO EURO, informoval o přípravě globálního akčního plánu k ehealth. V rámci diskuse ČS zdůraznily význam spolupráce ČS k přijetí konkrétních opatření vedoucích k odstranění překážek při zavádění interoperabilních digitálních infrastruktur systémů zdravotní péče a často prezentovaly praktické kroky, které podnikají, aby zajistily větší interoperability informačních systémů. CZ ve svém vystoupení podpořilo další projednávání této problematiky a důležitost koordinace na EU úrovni. Závěrem komisař Andriukaitis poděkoval ČS za jejich úsilí ve spolupráci dále pokračovat a ubezpečil, že EK je připravena ČS pomoci financováním a podporou výměny příkladů dobré praxe.