Informace o projektu Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez domova

Vytvořeno: 14. 1. 2019 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez domova, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009641,  v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.

Projekt vychází z identifikované potřeby zajištění dostupnosti zdravotní péče pro osoby bez přístřeší a osoby ztrátou přístřeší ohrožených ve vybraných lokalitách, ve kterých je zajišťována v omezeném rozsahu nebo není v některých regionech řešena vůbec. Projekt reaguje na problematiku bezdomovectví, které bývá označováno jako extrémní forma sociálního vyloučení.  Hlavním cílem projektu je zvýšení dostupnosti zdravotních služeb a zdravotní péče v lokalitách ohrožených bezdomovectvím pro osoby bez přístřeší a osoby ztrátou přístřeší ohrožené. Sekundárním cílem projektu je posílení primární prevence u osob bez přístřeší a osob ztrátou přístřeší ohrožených.

Bližší informace k projektu jsou uvedeny v příloze č. 1.

Přílohy