Informace o neformálním zasedání ministrů zdravotnictví dne 2. prosince 2020 formou videokonference

Vytvořeno: 5. 1. 2021 Poslední aktualizace: 5. 1. 2021

Dne 2. prosince 2020 se uskutečnilo neformální zasedání ministrů zdravotnictví s ohledem na současnou epidemiologickou situaci formou videokonference, které nahradilo zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (část zdraví) ve stejném termínu. Německé předsednictví v Radě EU (DE PRES) reprezentoval ministr zdravotnictví Jens Spahn. Přizváni byli také představitelé Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) a Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC). Evropská komise byla zastoupena prostřednictvím komisařky pro zdraví a bezpečnost potravin Stelly Kyriakides a komisaře pro podporu evropského způsobu života Margaritise Schinase. ČR zastupoval ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Dopolední část předmětného jednání byla zahájena informacemi ECDC o epidemiologické situaci v EU. V úvodu rovněž EMA informovala o postupu v procesu schvalování vakcín proti COVID-19. Poté DE PRES představilo Závěry Rady k poučení z pandemie COVID-19 v oblasti zdraví. Evropská komise představila souhrn legislativních a nelegislativních návrhů na vznik Evropské zdravotní unie. Následovala diskuze ministrů zdravotnictví ke dvěma otázkám DE PRES, v rámci které všechny členské státy přivítaly především návrh na posílení mandátu ECDC a EMA. Vyzdvižena byla také nutnost zlepšit krizovou připravenost členských států jak na národní úrovni, tak úrovni EU. Zdůrazněna byla i nutnost respektovat stávající rozdělení kompetencí mezi členskými státy a institucemi EU. Většina ministrů se dále shodla na zajištění potřebného času na řádné projednávání jednotlivých legislativních návrhů, a to s ohledem na strukturální změny, které návrhy obsahují. ČR ve svém vystoupení přivítala předložení návrhu na vznik Evropské zdravotnické unie, stejně jako závěry Rady. Podpořila posílení mandátu obou agentur. Naopak se připojila k požadavku dalších členských států na zamezení duplikacím ve sdílení informací a ustavování paralelních struktur v rámci EU.

Odpolední část videokonference byla zaměřena na diskuzi ministrů zdravotnictví ohledně prvotního zhodnocení Strategie EU pro léčivé přípravky, kterou Komise zveřejnila dne 25. listopadu 2020. Na úvod diskuze byly představeny ze strany komisařů Kyriakides a Schinase hlavní body dané strategie. Plánem Komise je soustředit se v rámci její implementace na kroky legislativní i nelegislativní povahy, a to s cílem zvýšení dostupnosti léčivých přípravků. Všechny členské státy zveřejnění strategie přivítaly, nicméně mnohé členské státy poukázaly na ambicióznost dokumentu a krátké lhůty pro její implementaci. Zdůrazněna byla nutnost zajištění dostatečné spolupráce mezi Komisí a členskými státy. ČR rovněž přivítala vydání předmětné strategie. Mezi hlavními prioritami v průběhu implementace uvedla revizi nařízení k léčivým přípravkům pro vzácná onemocnění a pediatrické použití. V roce 2021 by tak mělo být nezbytné věnovat se zejména vytvoření seznamu kritických léčivých přípravků na úrovni EU.

V rámci bodu Různé byly podány informace k aktuálnímu stavu projednávání nařízení o hodnocení zdravotnických technologií a rovněž k nařízení o zdravotním programu s označením EU4Health. DE PRES dále poskytlo informace k současné fázi implementace nařízení ke zdravotnickým prostředkům a zdravotnickým prostředkům in vitro. S ohledem na současnou epidemiologickou situaci byla také ve stručnosti řešena otázka nákazy na farmách norků v Dánsku a Norsku, a to v kontextu možného přenosu onemocnění COVID-19 na člověka. V neposlední řadě byli ministři zdravotnictví informováni o připravovaném Evropském akčním plánu k boji proti rakovině. Závěrem DE PRES shrnulo své předsednictví, včetně pořádaných akcí, a Portugalsko představilo plán nadcházejícího předsednictví (leden – červen 2021).