Informace Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s vydáním nových vzdělávacích programů dle novely vyhlášky č. 185/2009 Sb.

Vytvořeno: 14. 4. 2015 Poslední aktualizace: 20. 7. 2020

 

Podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů a následně dle vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo zdravotnictví schválilo nové vzdělávací programy specializačního vzdělávání lékařů, jejichž plné znění nahrazuje původní znění vydané ve Věstnících MZ v roce 2005 a 2011 (angiologie, dětská a dorostová psychiatrie, dětská neurologie, pracovní lékařství, urgentní medicína, neurochirurgie).

Dále jsou schválené nové vzdělávací programy nástavbového vzdělávání lékařů (dětská endokrinologie a diabetologie, dětská gynekologie, onkourologie, ortopedická protetika, psychosomatika, spondylochirurgie a vaskulární intervenční radiologie). Současně byla schválena nová náplň povinného kurzu „Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace“ (dříve kurz „Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy“) pro základní obory specializačního vzdělávání a pro nástavbové obory lékařů a zubních lékařů. Platnost uvedeného kurzu je stanovena na 5 let od jeho absolvování. Uvedený kurz „Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace“ bude povinný i pro ostatní základní obory a nástavbové obory lékařů
a zubních lékařů od 1.1.2016.

Nové vzdělávací programy budou uveřejněny ve Věstníku MZ, částka 5, Květen 2015 a následně na webových stránkách MZ.