Informace ke změnám v průběhu řešení projektu podpořeného z účelové podpory MZ v rámci VES 2015

Vytvořeno: 21. 4. 2015 Poslední aktualizace: 21. 4. 2015

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen “MZ“) upozorňuje příjemce účelové podpory MZ na řešení projektů výzkumu a vývoje, aby se při nakládání s účelovou podporou řídili Přílohou 8 Zadávací dokumentace VES 2015.

Při změně v projektu je nutné postupovat podle čl. 5 této přílohy, kde je mj. uvedeno:

(1) Příjemce není oprávněn se odchýlit od stavu vyplývajícího z uzavřené smlouvy nebo vydaného rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory, včetně schváleného návrhu projektu, který je součástí smlouvy či rozhodnutí. Jakékoliv změny smlouvy či rozhodnutí musejí být podloženy platným a účinným dodatkem ke smlouvě nebo novým rozhodnutím.

(2) V průběhu řešení projektu může dojít ke změně oproti původně schválenému návrhu projektu pouze v těchto případech:

  1. změna uznaných nákladů nebo změna výše poskytnuté účelové podpory;
  2. změna dalšího účastníka, řešitele nebo spoluřešitele projektu.

(3) Změna cíle, předmětu řešení projektu a příjemce není přípustná.

(4) Přesuny v rámci ostatních provozních nákladů nebo v rámci osobních nákladů přidělených a změny v řešitelském týmu, vyjma změny řešitele resp. spoluřešitele nebo dalšího účastníka, jsou možné bez žádosti a není k nim zapotřebí dodatku ke smlouvě či nového rozhodnutí o poskytnutí podpory. V následující zprávě (dílčí či závěrečné) však musí příjemce tyto změny zdůvodnit. Musí prokázat, že tyto změny či přesuny byly účelné, hospodárné, efektivní a podložené schválenými činnostmi a že splňují podmínky podpory uvedené v zákoně č. 130/2002 Sb. a v zadávací dokumentaci. Pokud příjemce řádně neprokáže odůvodněnost změn či přesunů podle předchozí věty, má poskytovatel právo je neuznat a uplatnit sankce podle smlouvy nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory.

(5) Nelze provádět přesun ani žádat o přesun do položky doplňkové (režijní) náklady. Osobní náklady určené pro studenty (označené v návrhu projektu nebo v dílčí zprávě písmenem „S“) je příjemce nebo další účastník povinen využít na osobní náklady určené výhradně pro studenty, změna ani žádost o změnu není přípustná.

(6) Přesuny mezi položkami základní skladby (ostatních provozních nákladů a osobních nákladů), a to až do výše 10 tis. Kč, jsou možné bez žádosti a není k nim zapotřebí dodatku ke smlouvě či nového rozhodnutí o poskytnutí podpory.

(7) V případě, že je příjemce oprávněn tvořit fond účelově určených prostředků, použije se při jeho čerpání ustanovení odst. (4) obdobně.

(8) Výše uznaných nákladů a s tím související výše podpory poskytnuté na řešení projektu na celou dobu řešení nesmí být v průběhu řešení změněny o více než 50 % výše uznaných nákladů nebo výše podpory z veřejných prostředků uvedených ve smlouvě o poskytnutí podpory nebo v rozhodnutí o poskytnutí podpory, jak o nich poskytovatel rozhodl při vyhodnocení veřejné soutěže. Změny výše uznaných nákladů a s tím související výše podpory musí být zdůvodněné, podložené schválenými činnostmi a změnou smlouvy o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory a musí splňovat podmínky podpory uvedené v zákoně č. 130/2002 Sb.

 

Postup při změně v projektu

(1) Pokud nastane podstatná změna okolností týkajících se řešení projektu, kterou příjemce nemohl předvídat ani ji nezpůsobil, požádá příjemce poskytovatele o změnu struktury nebo výše uznaných nákladů, změnu výše účelové podpory nebo o změnu smlouvy o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory písemně, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl, avšak nejpozději do 60 kalendářních dnů před koncem kalendářního roku. Tuto změnu struktury nebo výše uznaných nákladů nebo změnu výše účelové podpory však není poskytovatel povinen akceptovat ani na ni přistoupit.

(2) Jestliže poskytovatel souhlasí s žádostí příjemce podanou podle odst. (1), uzavře s příjemcem dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelové podpory nebo rozhodne o změně rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory, a to do 60 kalendářních dnů ode dne, kdy tuto žádost obdržel. Jestliže poskytovatel žádost příjemce podanou podle odst. (1) tohoto článku zamítne, oznámí tuto skutečnost příjemci do 30 kalendářních dnů ode dne posouzení žádosti písemným sdělením; rozhodnutí o žádosti se nevydává.

(4) Žádost o změnu v rámci řešení projektu se podává na přiloženém formuláři.

(5) Postup při změně dalšího účastníka, řešitele nebo spoluřešitele je podrobně popsán v článku 5.2. Přílohy 8 Zadávací dokumentace VES 2015.

 

Žádosti o změnu na přiloženém formuláři zasílejte na adresu Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, která je poskytovatelem pověřena k vyřizování těchto žádostí prostřednictvím svých orgánů.

Kontaktní údaje naleznete na adrese: http://www.azvcr.cz/kontakty

Přílohy