Informace k Závěrečné zprávě o realizaci projektu

Vytvořeno: 20. 12. 2022 Poslední aktualizace: 20. 12. 2022

V souladu s metodikou dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2022 je příjemce neinvestiční dotace povinen předložit MZ Závěrečnou zprávu o realizaci projektu, a to do 15. února 2023 prostřednictvím systému Grantys, kde je formulář k dispozici (nezasílá se datovou schránkou!).

Postup vyplnění a odevzdání Závěrečné zprávy o realizaci projektu:

  1. Po přihlášení do Grantysu naleznete formulář pro vyplnění závěrečné zprávy v sekci Ke stažení na horní modré liště, kde v šedém poli rolováním zvolte výzvu, v rámci, které byl projekt předložen (HIV 2022 – Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS), vyberte soubor s názvem „HIV_2022_Závěrečná zpráva o realizaci projektu“ a ten vyplňte. Po vyplnění si uložte formulář Závěrečné zprávy o realizaci projektu do svého počítače.
  2. V sekci Projekty (na horní liště) vyberte projekt, u kterého chcete závěrečnou zprávu odevzdat.
  3. V sekci Zprávy v levém menu zvolte Závěrečnou zprávu o realizaci projektu (tlačítko Upravit).
  4. Do sekce Soubory v levém menu vložte vyplněný a podepsaný formulář spolu s účetními podklady k projektu (např. výkaz zisků a ztrát, obraty účtů po měsících, sborník apod. Finanční prostředky čerpané v rámci jednotlivých položek musí být doloženy kopií účetního dokladu nebo výpisem z účetního programu obsahujícím přesný popis jednotlivých nákladů, které jednoznačně prokazující její zaplacení/proplacení. U mzdových nákladů je nutné doložit kopii smlouvy event. kopii dohod, tzn. dohoda o pracovní činnosti – DPČ; dohoda o provedení práce – DPP. Ve vazbě na účetnictví projektu předložte ekonomickou analýzu vynaložených nákladů/vyčerpaných finančních prostředků dle jednotlivých položek dotace apod.) a případně dalšími povinnými přílohami uvedenými v závěrečné zprávě.
  5. Před odesláním uložte změny prostřednictvím tlačítka Uložit změny v levé části obrazovky.
  6. Vyplněný a podepsaný formulář se všemi přílohami odešlete zeleným tlačítkem Odeslat (po odeslání již zprávu nemůžete měnit).