Informace k Závěrečné zprávě

Vytvořeno: 23. 11. 2015 Poslední aktualizace: 23. 11. 2015

Informace k Závěrečné zprávě

o splnění projektu podpory zdraví v roce 2015 v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program podpory zdraví – projekty podpory zdraví

Závěrečnou zprávu o splnění projektu (řádně vyplněnou část A i B) zašlete ve dvou vyhotoveních (1 originál a 1 kopie) včetně případných příloh (nutno přiložit ke každému vyhotovení zprávy) a elektronické verze (na CD ve formátu doc nebo docx, v případě použití jiného formátu musí být vždy v editovatelné formě) na MZ ČR nejpozději do 31. 1. 2016  na adresu:

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR

odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví

oddělení podpory zdraví a primární prevence

Palackého nám. 4

128 01  Praha 2

Obálku označte heslem „Závěrečná zpráva projektů podpory zdraví 2015“

 

 

UPOZORNĚNÍ:

Pro všechny typy organizací je závazná vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo národním fondem, v platném znění. Vyúčtování dotace musí být provedeno ve smyslu zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s touto vyhláškou nejpozději do 15. 2. 2016 včetně finančního vypořádání, tj. poukázání nespotřebované částky státní dotace na účet cizích prostředků MZ ČR č. 6015-2528001/0710 u ČNB nebo dle specifikace Přílohy Rozhodnutí. Příjemce dotace je povinen zároveň zaslat avízo o vrácení nespotřebovaných finančních prostředků.

Případné další požadavky a upřesnění ohledně závěrečného vyúčtování dotací se státním rozpočtem budou příjemcům dotace zaslány nejpozději k 10. 1. 2016.

Pro příjemce dotace – organizace typu nestátní neziskové organizace

Příjemce dotace z okruhu NNO je navíc vedle výše zmiňované závěrečné zprávy povinen dle Rozhodnutí předložit jednak revizní zprávu event. auditní zprávu a dále též veřejnou výroční zprávu o svých aktivitách za rok 2015 (termín: 30. 6. 2016).

 

V případě Vašich dotazů je kontaktní osobou pro dotační program:

Jana Lanžová

Ministerstvo zdravotnictví

odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví

odd. podpory zdraví a primární prevence

tel.: 224 972 911

E-mail: jana.lanzova@mzcr.cz

 

 

Příloha: formulář Závěrečné zprávy_2015

Přílohy