Informace k Závěrečné zprávě

Vytvořeno: 5. 12. 2019 Poslední aktualizace: 5. 12. 2019

Informace k Závěrečné zprávě

o splnění projektu prevence HIV/AIDS realizovaného v roce 2019 v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS

 

Závěrečnou zprávu o splnění projektu (řádně vyplněnou část A+B+C) zašlete písemně na Ministerstvo zdravotnictví nebo osobně na podatelnu Ministerstva zdravotnictví, a to nejpozději do 31. 1. 2020 ve dvou vyhotoveních (1 originál a 1 kopie) včetně případných příloh (nutno přiložit ke každému vyhotovení zprávy) a elektronické verze (na CD nebo flash disku ve formátu doc nebo docx a xls nebo xlsx a v případě použití jiného formátu musí být vždy v editovatelné formě). 

 

Ministerstvo zdravotnictví

sekce zdravotní péče

oddělení koncepcí a dotací

Palackého nám. 4

128 01 Praha 2

Obálku označte heslem „Závěrečná zpráva HIV/AIDS 2019“

 

 UPOZORNĚNÍ:

Pro všechny typy organizací je závazná vyhláška č. 367/2015 Sb.,
o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními aktivy
a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů, dle které se bude postupovat při finančním vypořádání za rok 2019. Dále vyúčtování dotace musí být provedeno ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s výše uvedenou vyhláškou nejpozději do 15. 2. 2020 včetně finančního vypořádání, tj. poukázání nespotřebované částky státní dotace na účet cizích prostředků MZ ČR č. 6015-2528001/0710 u ČNB. Příjemce dotace je povinen zároveň zaslat na oddělení koncepcí a dotací avízo o vrácení nespotřebovaných finančních prostředků.

Případné další požadavky a upřesnění ohledně závěrečného vyúčtování dotací se státním rozpočtem budou příjemcům dotace zaslány nejpozději k 10. 1. 2020.

Pro příjemce dotace – organizace typu nestátní neziskové organizace

Příjemce dotace z okruhu NNO je navíc vedle výše zmiňované závěrečné zprávy povinen dle Rozhodnutí předložit jednak revizní zprávu s termínem předložení na Ministerstvo zdravotnictví nejpozději do 28. 2. 2020 nebo auditní zprávu s termínem předložení na Ministerstvo zdravotnictví nejpozději do 30. 6. 2020.  Dále pak veřejnou výroční zprávu o svých aktivitách včetně účetní závěrky za rozpočtové období, tzn. za rok 2019 s termínem předložení na Ministerstvo zdravotnictví nejpozději do 30. 6. 2020.

V případě Vašich dotazů je kontaktní osobou pro dotační program:

 

Jana Lanžová

Ministerstvo zdravotnictví

sekce zdravotní péče

oddělení koncepcí a dotací

tel.: 224 972 911

e-mail: jana.lanzova@mzcr.cz

 

 

Přílohy