Informace k Závěrečné zprávě

Vytvořeno: 2. 1. 2019 Poslední aktualizace: 2. 1. 2019

Informace k Závěrečné zprávě

o splnění projektu podpory zdraví v roce 2018 v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program podpory zdraví – projekty podpory zdraví

Závěrečnou zprávu o splnění projektu (řádně vyplněnou část A+B+C) doručte na Ministerstvo zdravotnictví ČR nebo na podatelnu Ministerstva zdravotnictví ČR osobně, a to nejpozději do 31. 1. 2019 ve dvou vyhotoveních (1 originál a 1 kopie) včetně případných příloh (nutno přiložit ke každému vyhotovení zprávy) a elektronické verze (na CD nebo flash disku ve formátu doc nebo docx a xls nebo xlsx a v případě použití jiného formátu musí být vždy v editovatelné formě).

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR

sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

Palackého nám. 4

128 01  Praha 2

Obálku označte heslem „Závěrečná zpráva projektů podpory zdraví 2018“

 

 UPOZORNĚNÍ:

Pro všechny typy organizací je závazná vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními aktivy
a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů, dle které se bude postupovat při finančním vypořádání za rok 2018. Dále vyúčtování dotace musí být provedeno ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s výše uvedenou vyhláškou nejpozději do 15. 2. 2019 včetně finančního vypořádání, tj. poukázání nespotřebované částky státní dotace na účet cizích prostředků MZ ČR č. 6015-2528001/0710 u ČNB nebo dle specifikace Přílohy Rozhodnutí. Příjemce dotace je povinen zároveň zaslat na sekci ochrany a podpory veřejného zdraví avízo o vrácení nespotřebovaných finančních prostředků.

Případné další požadavky a upřesnění ohledně závěrečného vyúčtování dotací se státním rozpočtem budou příjemcům dotace zaslány nejpozději k 10. 1. 2019.

Pro příjemce dotace – organizace typu nestátní neziskové organizace

Příjemce dotace z okruhu NNO je navíc vedle výše zmiňované závěrečné zprávy povinen dle Rozhodnutí předložit jednak revizní zprávu event. auditní zprávu a dále též veřejnou výroční zprávu o svých aktivitách včetně účetní závěrkou za rozpočtové období, tzn. za rok 2018 s termínem předložení na Ministerstvo zdravotnictví ČR nejpozději do 30. 6. 2019.

 

 

V případě Vašich dotazů je kontaktní osobou pro dotační program:

Jana Lanžová

Ministerstvo zdravotnictví

sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

tel.: 224 972 911

e-mail: jana.lanzova@mzcr.cz

 

 

 

Přílohy