Informace k Závěrečné zprávě

Vytvořeno: 27. 12. 2017 Poslední aktualizace: 27. 12. 2017

Informace k Závěrečné zprávě

o splnění projektu podpory zdraví v roce 2017 v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program podpory zdraví – projekty podpory zdraví

 

Závěrečnou zprávu o splnění projektu (řádně vyplněnou část A i B) doručte na Ministerstvo zdravotnictví ČR nebo na podatelnu Ministerstva zdravotnictví ČR osobně podejte ve dvou vyhotoveních (1 originál a 1 kopie) včetně případných příloh (nutno přiložit ke každému vyhotovení zprávy) a elektronické verze (na CD ve formátu doc nebo docx, v případě použití jiného formátu musí být vždy v editovatelné formě), a to nejpozději do 31. 1. 2018.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví

oddělení podpory zdraví a primární prevence

Palackého nám. 4

128 01  Praha 2

Obálku označte heslem „Závěrečná zpráva projektů podpory zdraví 2017“

 UPOZORNĚNÍ:

Pro všechny typy organizací je závazná vyhláška č. vyhlášky č. 435/2017 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání) s platností od 1. 1. 2018, dle které se bude postupovat při finančním vypořádání za rok 2017. Dále vyúčtování dotace musí být provedeno ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s výše uvedenou vyhláškou nejpozději do 15. 2. 2018 včetně finančního vypořádání, tj. poukázání nespotřebované částky státní dotace na účet cizích prostředků MZ ČR č. 6015-2528001/0710 u ČNB nebo dle specifikace Přílohy Rozhodnutí. Příjemce dotace je povinen zároveň zaslat na odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví avízo o vrácení nespotřebovaných finančních prostředků.

Případné další požadavky a upřesnění ohledně závěrečného vyúčtování dotací se státním rozpočtem budou příjemcům dotace zaslány nejpozději k 10. 1. 2018.

Pro příjemce dotace – organizace typu nestátní neziskové organizace

Příjemce dotace z okruhu NNO je navíc vedle výše zmiňované závěrečné zprávy povinen dle Rozhodnutí předložit jednak revizní zprávu event. auditní zprávu a dále též veřejnou výroční zprávu o svých aktivitách včetně účetní závěrkou v rozpočtovém období, tzn. za rok 2017 s termínem předložení na Ministerstvo zdravotnictví ČR nejpozději do 30. 6. 2018.

V případě Vašich dotazů je kontaktní osobou pro dotační program:

Jana Lanžová

Ministerstvo zdravotnictví

odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví

odd. podpory zdraví a primární prevence

tel.: 224 972 911

e-mail: jana.lanzova@mzcr.cz

 

 

Přílohy