Informace k výběrovému řízení – RM 2017

Vytvořeno: 4. 7. 2017 Poslední aktualizace: 4. 7. 2017

Vyhlašovatel výběrového řízení je povinen řídit se vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria výběru rezidenta a dále zákonem č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“).

Poskytovatel zdravotních služeb má povinnost do 14 dní ode dne uveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace na rezidenční místa vyhlásit výběrové řízení na schválená rezidenční místa a nejpozději do 3 dnů od vyhlášení výběrového řízení oznámit vyhlášení výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 21b odst.1 zákona č. 95/2004 Sb. a z ustanovení § 3 odst. 1 Vyhlášky č. 186/2009 Sb.

V případě, že Ministerstvo zdravotnictví neobdrží oznámení o vyhlášení výběrového řízení v zákonném termínu, dojde k porušení zákonné povinnosti a rezidenční místa tudíž budou přiznána jinému poskytovateli zdravotních služeb.

V Metodice pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2017 je v bodě 9.1. uvedeno, že poskytovatel zdravotních služeb má povinnost oznámit vyhlášení výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví. Toto oznámení provede písemně na předepsaném formuláři o vyhlášení výběrového řízení, který je zveřejněn v příloze 2 tohoto oznámení na stránkách MZ a zašle na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

odbor vědy a lékařských povolání

Palackého náměstí 4

128 01 Praha 2

Zaslání vyplněného formuláře je možné provést také do datové schránky Ministerstva zdravotnictví, nebo emailem se zaručeným podpisem. Další dokumenty jako je Zpráva o posouzení a hodnocení uchazečů na místo rezidenta, Osobní dotazník a Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta se Ministerstvu zdravotnictví nezasílají a zůstávají vyhlašovateli výběrového řízení.  

Aby byla informace o vyhlášeném výběrovém řízení co nejdříve zpřístupněna všem uchazečům o rezidenční místo, doporučuje se také zaslat vyplněný (nepodepsaný) excelový soubor, formulář Vyhlášení výběrového řízení na email: miroslav.jindrich@mzcr.cz

Dále připojujeme Vyhlášku č. 186/2009 a přílohy k této vyhlášce.

Přílohy