Informace k řízení o zápisu do seznamu výzkumných organizací při MŠMT

Vytvořeno: 18. 7. 2017 Poslední aktualizace: 18. 7. 2017

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) informuje příspěvkové organizace, které byly dosud Radou pro výzkum, vývoj a inovace považovány za výzkumné organizace v souladu s předpisy Evropské unie, že od 1. 7. 2017 bylo výkonem agendy spojené s vedením seznamu výzkumných organizací (dále jen „VO“) pověřeno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“).

Do seznamu VO se zapisují subjekty, které o zápis požádaly a prokázaly naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovených předpisy Evropské unie včetně prokázání zapisovaných údajů. Tyto podmínky se vztahují i na subjekty dříve zapsané do seznamu VO vedeného Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Pro účely snadnějšího ověřování naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí, doporučuje MZ svým příspěvkovým organizacím podat si co nejdříve žádost o zápis do seznamu VO. Žádosti se podávají přímo MŠMT a veškeré informace k řízení o zápisu do seznamu VO naleznete pod tímto odkazem: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/seznam-vyzkumnych-organizaci.

MZ bude při poskytování účelové a institucionální podpory ze seznamu VO při MŠMT vycházet a zapsané organizace nebudou muset před poskytnutím podpory dokládat poskytovateli další náležitosti k ověření naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí.

 

Význam zápisu v seznamu výzkumných organizací

V seznamu jsou zapsány výzkumné organizace, které o zápis požádaly a prokázaly naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovených předpisy Evropské unie včetně prokázání zapisovaných údajů. Zápis do seznamu je tedy důkazem o tom, že správní orgán v řízení o zápisu do seznamu ověřil naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí.

 

K čemu seznam výzkumných organizací slouží?

· Výzkumná organizace zapsaná v seznamu nemusí opakovaně různým orgánům státní správy prokazovat, že splňuje definiční znaky organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovené předpisy Evropské unie.

· Orgány státní správy nemusí u subjektů zapsaných v seznamu zkoumat, zda splňují definici organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovenou předpisy Evropské unie.

 

Co ze zápisu v seznamu výzkumných organizací nevyplývá?

· Status výzkumné organizace není podmíněn zápisem do seznamu. Subjekt, který splňuje definiční znaky organizace pro výzkum a šíření znalostí, je výzkumnou organizací bez ohledu na to, zda je v seznamu uveden, či neuveden, protože o zápis nepožádal. Zápis do seznamu není povinný.

· Zápis v seznamu není zákonnou podmínkou pro poskytnutí kterékoliv podpory podle zákona č. 130/2002 Sb. Tedy i subjekty, které nejsou v seznamu zapsány, mohou získat podporu na výzkum a vývoj, pokud splní podmínky pro její poskytnutí.

· Zápisem do seznamu nevzniká nárok na poskytnutí podpory na výzkum a vývoj.

· Zápis do seznamu negarantuje, že podpora poskytnutá výzkumné organizaci zapsané v seznamu je slučitelná s vnitřním trhem podle předpisů Evropské unie. Zápis do seznamu nezbavuje poskytovatele povinnosti prověřovat, zda daná podpora pro konkrétního příjemce je slučitelná s vnitřním trhem podle předpisů Evropské unie, ani odpovědnosti za soulad poskytnuté podpory s právními předpisy.