Informace k projektu – Zajištění administrativních kapacit MZ ČR pro REACT-EU

Vytvořeno: 13. 12. 2021 Poslední aktualizace: 29. 9. 2022

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem Zajištění administrativních kapacit MZ ČR pro REACT-EU (CZ.06.7.127/0.0/0.0/21_126/0017003), který je spolufinancován z EU a ze státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je technické a provozní zajištění funkce poskytovatele dotace pro projekty přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví ČR, zajištění efektivního řízení a monitorování realizace prioritní osy 6: REACT-EU.

Realizací projektu tak bude dosaženo odpovědné a účinné správy prioritní osy 6: REACT-EU (specifického cíle 6.1 dále jen „SC“) a efektivního řízení a monitorování realizace tohoto SC a maximalizace kvality a účinnosti implementace. Dále dojde k zajištění dostatečných kapacit pro výkon poskytovatele dotace pro SC 6.1 REACT-EU pro přímo řízené organizace MZ, zejména zaměstnáním nových pracovníků, kteří se budou věnovat implementaci SC 6.1 REACT-EU.