Implementace směrnice do právních předpisů ČR

Vytvořeno: 30. 11. 2015 Poslední aktualizace: 30. 11. 2015

V oblasti strategických přístupů k řízení a snižování hluku v komunálním (mimopracovním) prostředí byla směrnice do právních předpisů České republiky implementována nepřímou novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon o ochraně veřejného zdraví“), novelou zákona č. 222/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o integrované prevenci“), a některými dalšími zákony. Zákon o ochraně veřejného zdraví převzal ta ustanovení směrnice, která zakládají povinnosti příslušným subjektům, především orgánům státní a veřejné správy.

Způsob vlastního strategického hlukového mapování a tvorby akčních plánů je zakotven ve vyhlášce č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě („vyhláška o hlukovém mapování“). Vyhláška určuje, že hodnoty hlukových ukazatelů se pro účely SHM stanovují výhradně výpočtem podle metodik doporučených ve Směrnici 2003/613/EC.

Vymezení území aglomerací s počtem obyvatel nad 250 tisíc a nad 100 tisíc obyvatel je stanoveno vyhláškou č. 561/2006 Sb., o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku.