Hodnocení kvality ordinací praktických lékařů včetně bezpečí pacientů

Vytvořeno: 18. 8. 2009 Poslední aktualizace: 18. 8. 2009

Garant: Odbor zdravotních služeb

V roce 2008 se realizoval projekt Hodnocení kvality ordinací praktických lékařů včetně bezpečí pacientů, který předložila Česká lékařská společnost J.E.Purkyně a hlavním řešitelem se stal doc. MUDr. Seifert Bohumil,  Ph.D.

Úvod
Současné trendy v medicíně, které zahrnují přesun pacientů a zdravotnických výkonů ze složky nemocniční do ambulantní, důraz na péči chronickou a paliativní vedle péče akutní a vzrůstající objem preventivně zaměřených programů, zvyšují nároky na ambulantní zdravotnická zařízení.  Především ve smyslu kvality i rozsahu poskytované péče a zajištění bezpečnosti  pacientů.  Nejvyšší ohrožení kvality v tuto chvíli představuje vysoký věkový průměr lékařů primární péče a jejich nedostatek.
Lze předpokládat, že vysoké nároky na kvalitu poskytované péče a mechanizmy jejího posuzování, které se dnes uplatňují v nemocnicích, se začnou významně uplatňovat i u ambulantních zařízení a také v ordinacích praktických lékařů. Zvyšuje se tlak pojišťoven i pacientů na kvalitu poskytované péče. Vytváření řetězců vystavuje současné praktické lékaře tvrdé soutěži o pacienta.

Chybění kritérií pro hodnocení kvality v primární péči
Dobré praxe budou usilovat o prokázání kvality. V současné době ale neexistují kritéria k posuzování kvality praxí; ani pro lékaře, ani pro veřejnost.  Zajišťování kvality v primární péči nebylo dosud prezentováno v České republice jako priorita. Přitom prostředí individuálních praxí přináší riziko vysoké variability ve smyslu kvality poskytované péče, možnosti nestandardních postupů, omylů a pochybení, vyplývajících z malé standardizace činností. Externí nástroje kontroly kvality nejsou, až na revizní činnost pojišťoven a ojedinělá řízení ČLK, případně soudů, zavedeny.

(Ne)Bezpečí pro pacienty v ordinacích praktických lékařů
Je takové prostředí pro pacienty bezpečné?  Není péče, poskytovaná v ordinacích některých praktických lékařů, pro pacienty dokonce nebezpečná?  Existují mechanizmy, které chrání pacienty před nekompetentními, nemocnými, unavenými nebo přetíženými lékaři a jejich sestrami a jsou tyto mechanizmy funkční?
Jsme schopni jako lékaři monitorovat a analyzovat své chyby a poučit se z nich? Odpovídá organizační úroveň našich praxí současné potřebě pacientů a zdravotnického systému? Jsme schopni dnes vytvořit standard všeobecné praxe a jsme ochotni s ním naše praxe srovnávat?  

Projekt „Hodnocení kvality ordinací praktických lékařů včetně bezpečí pacientů“
Příprava systému hodnocení kvality ve zdravotnických zařízeních, poskytujících péči v oboru všeobecné praktické lékařství (ZZ-VPL), byla námětem projektu  MZ ČR, který  Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP řešila v roce 2008.
Cílem projektu bylo vytvořit vhodný nástroj k hodnocení (akreditaci) všeobecných praxí; tzv. akreditační standardy a zároveň s procesem standardizace zvyšovat bezpečí pacientů v těchto zařízeních.
Řešitelský tým mohl čerpat z existujících programů externího hodnocení kvality, používaných v Evropě (European Practice Assessment) nebo např. v USA (Joint Commission International Standards for Primary Care) a konzultovat zkušenosti Sjednocené akreditační komise České republiky (SAK ČR). Některé jednotlivé nástroje a metodiky už byly připraveny a validizovány v rámci minulých projektů (Phare, Hodnocení primární péče, Mezinárodní seminář MZ ČR: Kvalita v primární péči, 2007); např. standardizovaný Audit lékařské dokumentace, Dotazník spokojenosti pacientů EUROPEP, Audit preskripce antibiotik, Sledování chyb a omylů v praxi, atd).

Národní akreditační standardy
Výsledkem projektu je v České republice unikátní popis „standardu dobré praxe“, definovaný ve 12 doménách, které obsahují celkem 29 standardů. Každý ze standardů má indikátory, které lze hodnotit při návštěvě praxe při kontrole provozu, dokumentace, vnitřních předpisů nebo zápisů z porad a na základě rozhovorů s personálem, pacienty nebo spolupracovníky. Kromě tohoto materiálu, který se nazývá Národní akreditační standardy pro ZZ-VPL , byla vypracovaná Příručka pro zpracování dokumentace pro akreditační řízení ve ZZ-VPL a Výkladový slovník terminologie kvality.
Řešitelský tým se rozhodl, především z důvodu kompatibility posuzování kvality v nemocničních a ambulantních zařízeních v ČR, vyjít při tvorbě akreditačních standardů pro ZZ-VPL z materiálu Joint Commission International Standards for Primary Care. Následoval složitý proces adaptace materiálu na domácí podmínky, dané především organizací primární péče s vysokým procentem individuálních praxí, vysokou autonomií poskytovatelů péče a historicky danou resistencí k administrativním procedurám, spojených s  externím hodnocení kvality. Návrhy akreditačních standardů byly podrobeny několikastupňovému připomínkovému řízení. V rámci projektu byli proškoleni první hodnotitelé praxí a proběhlo 6 pilotních hodnocení praxí podle akreditačních standardů.

Budoucnost akreditačního procesu
Očekáváme, že nastavení procesu systematického hodnocení kvality podle akreditačních standardů, bude ještě složité. Kritický pohled do praxe a odhalování slabých míst není dnes široce akceptovatelná strategie zvyšování kvality. Spíše lze předpokládat, že v prvním období absolvují akreditační proceduru pouze desítky, max. stovky přirozeně motivovaných praxí.
Výstupy projektu mohou do budoucna ovlivnit celou profesní skupinu všeobecných praktických lékařů, a to nepřímo, prostřednictvím tlaku kompetitivního prostředí, tlakem veřejnosti, žádající o důkazy kvality  nebo motivační politikou pojišťoven. Akreditační standardy charakterizují ZZ-VPL, odpovídající vizi vysoké kvality a bezpečnosti pro pacienty a ukazují tím směr pro systematické zvyšování kvality.

Bohumil Seifert

Dílčí výstupy z projektu  si  můžete stáhnout v příloze.
 

Přílohy