Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Grouper a Definiční materiál pro rok 2014

Vytvořeno: 3. 1. 2014 Poslední aktualizace: 3. 1. 2014

UPOZORNĚNÍ: Pro rok 2014 zůstávají v platnosti relativní váhy, definiční manuál, grouper i příslušné metodiky verze 010, které byly v platnosti pro rok 2013.

Grouper a Definiční manuál pro rok 2014

Materiály dle Sdělení ČSÚ 370/2013 Sb., pro použití s klasifikací IR-DGR 1.2., revize 010. Uvedené materiály budou publikovány ve Věstníku MZ ČR.

Definiční manuál IR-DRG
Verze: 1.2 Revize: 010, Platnost: od 1.1.2014 – 31.12.2014

Grouper
Verze: CZIR 010, Platnost: od 1.1.2014 – 31.12.2014

Požadavky na HW a SW: jakýkoliv počítač s instalovaným Java Runtime Environment verze 1.4 a vyšší.

Postup získání Definičního manuálu a Grouperu

A) Máte-li s Ministerstvem zdravotnictví ČR uzavřenou platnou licenční smlouvu pro rok 2013, není třeba uzavírat pro rok 2014 licenční smlouvu novou, ani zasílat MZČR podepsané předávací protokoly. Definiční manuál i Grouper platné pro rok 2013 zůstávají v platnosti i v roce 2014.

B) V případě, že nemáte s Ministerstvem zdravotnictví ČR uzavřenou platnou licenční smlouvu, pak:

1) Nejprve stáhněte licenční smlouvu s předávacím protokolem (viz příloha č. 3), vyplňte a podepište tři originály této smlouvy, včetně předávacího protokolu a zašlete na kontaktní adresu:

Ministerstvo zdravotnictví
Odbor dohledu nad zdravotním pojištěním – odd. DZP/3
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

2) Na základě Vašich vyplněných a statutárním zástupcem (v řádku přejímající) podepsaných licenčních smluv Vám bude zaslán poštou CD ROM s Grouperem, Definičním manuálem a jeden podepsaný originál licenční smlouvy.

2a. Při vyplňování formulářů požadujeme, aby údaje uvedené v licenční smlouvě, popř. v předávacím protokolu byly v souladu se zápisem uvedeným v obchodním rejstříku. Pokud předmětné údaje neodpovídají zápisu v obchodním rejstříku, prosíme o zaslání příslušných kopií listin pro ověření uvedených údajů.

2b. Záhlaví vzoru smlouvy (v řádku JEDNAJÍCÍ) je navrženo pro identifikaci osob, které jsou jménem uživatele oprávněny jednat ze zákona (např. jednatel, předseda představenstva apod.).
2c. Má-li se jednat o zástupce uživatele (na základě plné moci či prokury, zmocnění ze zákona apod.) musí uživatel návrh smlouvy upravit (změnit slovo „jednající“ na slovo „zastoupený“), doplnit příslušným právním titulem (plná moc) a označením zástupce (zmocněnec, prokurista, funkce). U podpisu návrhu smlouvy pak požadujeme změnit slovo „uživatel“ na „za uživatele“, aby z toho bylo zřejmé, že za uživatele jedná jeho zástupce.

UPOZORNĚNÍ: DŮLEŽITÉ JE PODEPSAT LICENČNÍ SMLOUVU I PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Podpisem licenční smlouvy se Vy (i Vaše organizace) zavazuje k respektování licenčních podmínek.

 

ODBĚR NOVINEK Z OBLASTI IR-DRG:

Pokud máte zájem odebírat novinky z oblasti IR-DRG kliknete na webové stránky NRC http://www.nrc.cz/ a vpravo na stránce se můžete přihlásit. Přihlášení je prostřednictvím emailu. Pokud nebudete požadovat odběr novinek stačí se jen odhlásit.

KONTAKTNÍ OSOBA na MZČR – Bc. Martina Pašková: Martina.Paskova@mzcr.cz, tel: 224 97 2382

 

 

Přílohy