Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Grouper a Definiční materiál pro rok 2013

Vytvořeno: 19. 7. 2013 Poslední aktualizace: 19. 7. 2013

Na základě rozhodnutí Představenstva NRC a v návaznosti na patch číselníku diagnóz ÚZIS přikročilo NRC k patch grouperu klasifikace IR-DRG, verze 1.2, revize 010

1. Soubor – Patch 01 grouperu klasifikace IR-DRG, verze 1.2., revize 010

  • Obsah
  • Úvod
  • Instalace
  • Změny:
  • Doplnění chybějícího kódu do AppA
  • K025 – zubní kaz s obnažením dřeně
  • Oprava ccsev
  • Oprava vybraných HDG v bazích 1460 -1463

Bližší popis a pokyny k instalaci naleznete viz níže

2. Dále ke stažení 2 soubory patch (viz níže přílohy)

  • Grouper – definice
  • Grouper – program

 

Grouper a Definiční manuál pro rok 2013

Materiály dle Sdělení ČSÚ 427/2012 Sb., pro použití s klasifikací IR-DGR 1.2., revize 010. Uvedené materiály budou publikovány ve Věstníku MZ ČR.
 
Definiční manuál IR-DRG 
Verze: 1.2 Revize: 010, Platnost: od 1.1.2013 – 31.12.2013
Grouper 
Verze: CZIR 010, Platnost: od 1.1.2013 – 31.12.2013
 
Požadavky na HW a SW: jakýkoliv počítač s instalovaným Java Runtime Enviroment verze 1.4 a vyšší.
 
Postup získání Definičního manuálu a Grouperu
A)  Pokud máte s Ministerstvem zdravotnictví ČR uzavřenou platnou licenční smlouvu, bude Vám Grouper a Definičního manuál ve verzi 010 předán po zaslání tří originálů vyplněného a podepsaného předávacího protokolu – viz příhoha č. 1.
Vzor pro vyplnění předávacího protokolu najdete v příloze č. 2.
B)  V případě, že nemáte s Ministerstvem zdravotnictví ČR uzavřenou platnou licenční smlouvu, pak:
1) Nejprve stáhněte licenční smlouvu s předávacím protokolem (viz příloha č. 3), vyplňte a podepište tři originály této smlouvy, včetně předávacího protokolu a zašlete na kontaktní adresu:
Ministerstvo zdravotnictví 
Odbor dohledu nad zdravotním pojištěním
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2
 
2) Na základě Vašich vyplněných a statutárním zástupcem (v řádku přejímající) podepsaných licenčních smluv Vám bude zaslán poštou CD ROM s Grouperem, Definičním manuálem a jeden podepsaný originál licenční smlouvy.
2a. Při vyplňování formulářů požadujeme, aby údaje uvedené v licenční smlouvě, popř.  v předávacím protokolu byly v souladu se zápisem uvedeným v obchodním rejstříku.  Pokud předmětné údaje  neodpovídají  zápisu v obchodním rejstříku, prosíme o zaslání příslušných kopií listin pro ověření uvedených údajů.
2b. Záhlaví vzoru smlouvy (v řádku JEDNAJÍCÍ) je navrženo pro identifikaci osob, které jsou jménem uživatele oprávněny jednat ze zákona (např. jednatel, předseda představenstva apod.). 
2c. Má-li se jednat o zástupce uživatele (na základě plné moci či prokury, zmocnění ze zákona apod.) musí uživatel návrh smlouvy upravit (změnit slovo „jednající“ na slovo „zastoupený“), doplnit  příslušným právním titulem (plná moc) a označením zástupce (zmocněnec, prokurista, funkce). U podpisu  návrhu smlouvy pak požadujeme změnit slovo „uživatel“ na „za uživatele“, aby z toho bylo zřejmé, že za uživatele jedná jeho zástupce.
UPOZORNĚNÍ:  DŮLEŽITÉ JE PODEPSAT LICENČNÍ SMLOUVU I PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
Podpisem licenční smlouvy se Vy (i Vaše organizace) zavazuje k respektování licenčních podmínek.
 
KONTAKTNÍ OSOBA na MZČR – Bc. Martina Pašková, tel.: 224 972 382, email: Martina.Paskova@mzcr.cz

 

Přílohy