Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Grouper a Definiční manuál pro rok 2019

Vytvořeno: 3. 10. 2018 Poslední aktualizace: 3. 10. 2018

Upozorňujeme, že pro rok 2019 zůstává v platnosti definiční manuál a grouper verze 012, které byly v platnosti pro rok 2015, 2016, 2017 i 2018.

Materiály dle Sdělení ČSÚ č. 218/2018 Sb., o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných (IR-DRG)

Definiční manuál IR-DRG

Verze: 1.2 verze 012 = verze 013 = verze 014=verze 015 = verze 016, Platnost: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Grouper

Verze: CZIR 012 = CZIR 013 = CZIR 014= CZIR 015 = CZIR 016, Platnost: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

 

Postup získání Definičního manuálu a Grouperu

A) Pokud máte s Ministerstvem zdravotnictví ČR uzavřenou platnou licenční smlouvu:

na e-mail kontaktní osoby přijde z MZ ČR e-mail, jehož přílohou bude předávací protokol. Tento předávací protokol vytiskněte, vyplňte a podepsaný zašlete elektronicky zpět na adresu cau@mzcr.cz.

Poté Vám MZ ČR na tentýž e-mail zašle odkaz na příslušný definiční manuál, grouper a ostatní relevantní metodiky.

Máte-li s MZ ČR uzavřenou platnou licenční smlouvu a návrh předávacího protokolu Vám nepřišel, kontaktujte nás na cau@mzcr.cz.

 

B)  V případě, že nemáte s Ministerstvem zdravotnictví ČR uzavřenou platnou licenční smlouvu:

1) Nejprve stáhněte licenční smlouvu s předávacím protokolem, vyplňte a podepište tři originály této smlouvy, včetně předávacího protokolu a zašlete vše na kontaktní adresu:
 

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Odbor regulace cen a úhrad

Palackého nám. 4

128 01 Praha 2
 

2) Na základě Vašich vyplněných a statutárním zástupcem (v řádku přejímající) podepsaných licenčních smluv Vám bude elektronickou poštou zaslán Grouper, Definiční manuál a příslušné metodiky. Poštou Vám bude zaslán jeden podepsaný originál licenční smlouvy.

2a. Při vyplňování formulářů požadujeme, aby údaje uvedené v licenční smlouvě, popř.  v předávacím protokolu byly v souladu se zápisem uvedeným v obchodním rejstříku.  Pokud předmětné údaje  neodpovídají  zápisu v obchodním rejstříku, prosíme o zaslání příslušných kopií listin pro ověření uvedených údajů.

2b. Záhlaví vzoru smlouvy (v řádku JEDNAJÍCÍ) je navrženo pro identifikaci osob, které jsou jménem uživatele oprávněny jednat ze zákona (např. jednatel, předseda představenstva apod.).

2c. Má-li se jednat o zástupce uživatele (na základě plné moci či prokury, zmocnění ze zákona apod.) musí uživatel návrh smlouvy upravit (změnit slovo „jednající“ na slovo „zastoupený“), doplnit příslušným právním titulem (plná moc) a označením zástupce (zmocněnec, prokurista, funkce). U podpisu  návrhu smlouvy pak požadujeme změnit slovo „uživatel“ na „za uživatele“, aby z toho bylo zřejmé, že za uživatele jedná jeho zástupce.

 

UPOZORNĚNÍ: DŮLEŽITÉ JE PODEPSAT LICENČNÍ SMLOUVU I PŘEDÁVACÍ PROTOKOL.

Podpisem licenční smlouvy se Vy (i Vaše organizace) zavazujete k respektování licenčních podmínek.

KONTAKTNÍ OSOBA na MZ ČR – Ing. Jan Hodač: Jan.Hodac@mzcr.cz, tel: 224 972 757

 

Přílohy