Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Grouper a Definiční manuál pro rok 2016

Vytvořeno: 5. 1. 2016 Poslední aktualizace: 5. 1. 2016

UPOZORNĚNÍ: Pro rok 2016 zůstává v platnosti definiční manuál a grouper verze 012, které byly v platnosti pro rok 2015.

Grouper a Definiční manuál pro rok 2016

Materiály dle Sdělení ČSÚ 255/2015 Sb., pro použití s klasifikací IR-DRG 1.2., verze 012 = verze 013

Definiční manuál IR-DRG
 Verze: 1.2 verze 012 = verze 013, Platnost: 1.1.2016 – 31.12.2016

Grouper
Verze: CZIR 012 = CZIR 013, Platnost: 1.1.2016 – 31.12.2016

Postup získání Definičního manuálu a Grouperu

A) Pokud máte s Ministerstvem zdravotnictví ČR uzavřenou platnou licenční smlouvu:

na e-mail kontaktní osoby přijde z MZČR email, jehož přílohou bude předávací protokol. Tento předávací protokol vytiskněte, vyplňte a podepsaný zašlete elektronicky zpět na adresu dzp@mzcr.cz.

Poté Vám MZČR na tentýž e-mail zašle odkaz na příslušný definiční manuál, grouper a ostatní relevantní metodiky.

Máte-li s MZČR uzavřenou platnou licenční smlouvu a návrh předávacího protokolu Vám nepřišel, kontaktujte nás na dzp@mzcr.cz

B)  V případě, že nemáte s Ministerstvem zdravotnictví ČR uzavřenou platnou licenční smlouvu:

1) Nejprve stáhněte licenční smlouvu s předávacím protokolem, vyplňte a podepište tři originály této smlouvy, včetně předávacího protokolu a zašlete vše na kontaktní adresu:

Ministerstvo zdravotnictví
 Odbor dohledu nad zdravotním pojištěním
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

2) Na základě Vašich vyplněných a statutárním zástupcem (v řádku přejímající) podepsaných licenčních smluv Vám bude elektronickou poštou zaslán Grouper, Definiční manuál a příslušné metodiky. Poštou Vám bude zaslán jeden podepsaný originál licenční smlouvy.

2a. Při vyplňování formulářů požadujeme, aby údaje uvedené v licenční smlouvě, popř.  v předávacím protokolu byly v souladu se zápisem uvedeným v obchodním rejstříku.  Pokud předmětné údaje  neodpovídají  zápisu v obchodním rejstříku, prosíme o zaslání příslušných kopií listin pro ověření uvedených údajů.

2b. Záhlaví vzoru smlouvy (v řádku JEDNAJÍCÍ) je navrženo pro identifikaci osob, které jsou jménem uživatele oprávněny jednat ze zákona (např. jednatel, předseda představenstva apod.).
2c. Má-li se jednat o zástupce uživatele (na základě plné moci či prokury, zmocnění ze zákona apod.) musí uživatel návrh smlouvy upravit (změnit slovo „jednající“ na slovo „zastoupený“), doplnit  příslušným právním titulem (plná moc) a označením zástupce (zmocněnec, prokurista, funkce). U podpisu  návrhu smlouvy pak požadujeme změnit slovo „uživatel“ na „za uživatele“, aby z toho bylo zřejmé, že za uživatele jedná jeho zástupce.

UPOZORNĚNÍ:  DŮLEŽITÉ JE PODEPSAT LICENČNÍ SMLOUVU I PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Podpisem licenční smlouvy se Vy (i Vaše organizace) zavazujete k respektování licenčních podmínek.

KONTAKTNÍ OSOBA na MZČR – Bc. Martina Pašková: Martina.Paskova@mzcr.cz, tel: 224 97 2382

 

 

Přílohy