Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Grouper a Definiční manuál pro rok 2012

Vytvořeno: 2. 1. 2012 Poslední aktualizace: 2. 1. 2012

Grouper a Definiční manuál pro rok 2012

Materiály dle Sdělení ČSÚ 339/2011 Sb., pro použití s klasifikací IR-DGR 1.2., revize 009.2012. Uvedené materiály budou publikovány ve Věstníku MZ ČR.
 
Definiční manuál IR-DRG
Verze: 1.2 Revize: 009.2012, Platnost: od 1.1.2012 – 31.12.2012
Grouper
Verze: CZIR 009.2012, Platnost: od 1.1.2012 – 31.12.2012
 
Požadavky na HW a SW: jakýkoliv počítač s instalovaným Java Runtime Enviroment verze 1.4 a vyšší.
 
Postup získání Definičního manuálu a Grouperu
A)  Pokud máte s Ministerstvem zdravotnictví ČR uzavřenou platnou licenční smlouvu, bude Vám Grouper a Definičního manuál ve verzi 009.2012 předán po zaslání tří originálů vyplněného a podepsaného předávacího protokolu – viz příhoha č. 1.
Vzor pro vyplnění předávacího protokolu najdete v příloze č. 2.
B)  V případě, že nemáte s Ministerstvem zdravotnictví ČR uzavřenou platnou licenční smlouvu, pak:
1) Nejprve stáhněte licenční smlouvu s předávacím protokolem (viz příloha č. 3), vyplňte a podepište tři originály této smlouvy, včetně předávacího protokolu a zašlete na kontaktní adresu:
Ministerstvo zdravotnictví 
Odbor dohledu nad zdravotním pojištěním – odd.  DZP/1
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2
 
2) Na základě Vašich vyplněných a statutárním zástupcem (v řádku přejímající) podepsaných licenčních smluv Vám bude zaslán poštou CD ROM s Grouperem, Definičním manuálem a jeden podepsaný originál licenční smlouvy.
2a. Při vyplňování formulářů požadujeme, aby údaje uvedené v licenční smlouvě, popř.  v předávacím protokolu byly v souladu se zápisem uvedeným v obchodním rejstříku.  Pokud předmětné údaje  neodpovídají  zápisu v obchodním rejstříku, prosíme o zaslání příslušných kopií listin pro ověření uvedených údajů.
2b. Záhlaví vzoru smlouvy (v řádku JEDNAJÍCÍ) je navrženo pro identifikaci osob, které jsou jménem uživatele oprávněny jednat ze zákona (např. jednatel, předseda představenstva apod.).
2c. Má-li se jednat o zástupce uživatele (na základě plné moci či prokury, zmocnění ze zákona apod.) musí uživatel návrh smlouvy upravit (změnit slovo „jednající“ na slovo „zastoupený“), doplnit  příslušným právním titulem (plná moc) a označením zástupce (zmocněnec, prokurista, funkce). U podpisu  návrhu smlouvy pak požadujeme změnit slovo „uživatel“ na „za uživatele“, aby z toho bylo zřejmé, že za uživatele jedná jeho zástupce.
UPOZORNĚNÍ:  DŮLEŽITÉ JE PODEPSAT LICENČNÍ SMLOUVU I PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
Podpisem licenční smlouvy se Vy (i Vaše organizace) zavazuje k respektování licenčních podmínek.
 
UPOZORNĚNÍ – technické změny Grouperu 009.2012
MZ ČR upozorňuje uživatele, že došlo k technické změně Grouperu, tzv. patch.
V návaznosti na novelu Seznamu výkonů s bodovými hodnotami k 1. 1. 2012 jsou nově vydané výkony zohledněny v technické změně Grouperu 009.2012, kterou najdete v příloze. Vzhledem k rozsahu změn nedojde k přepočtu relativních vah. 
ODBĚR NOVINEK Z OBLASTI  IR-DRG:
Pokud máte zájem odebírat novinky z oblasti IR-DRG kliknete na webové stránky NRC http://www.nrc.cz/ a vpravo na stránce se můžete přihlásit. Přihlášení je prostřednictvím emailu. Pokud nebudete požadovat odběr novinek stačí se jen odhlásit.
 
 
Poznámka:
Pro rok 2012  byly aktualizovány metodické materiály a číselník relativních vah.
UPOZORNÉNÍ: V příloze najdete patch č. 001 k verzi 009.2012 (grouper-definice.jar, grouper-program), který obsahuje úpravy klasifikace související s vydáním Vyhlášky MZ ČR č. 411/2011, která novelizuje Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (Vy MZČR 134/1998 Sb.). Bližší popis a pokyny k instalaci najdete v souboru (DRG_patch_01_0092012).
UPOZORNĚNÍ – změna definičního manuálu verze 009.2012
Došlo k aktualizaci definičního manuálu k verzi 009.2012 doplněním kritických výkonů. Ministerstvo zdravotnictví vydává také číselník kritických výkonů k verzi 009.2012. Více informací zde. Uvedené úpravy definičního manuálu jsou již součástí grouperu verze 009.2012.
KONTAKTNÍ OSOBA na MZČR – Chlandová Dagmar,tel: 224 97 2850

Přílohy