Fondy zdravotních pojišťoven

Vytvořeno: 6. 1. 2016 Poslední aktualizace: 5. 8. 2020

Hospodaření zdravotních pojišťoven je založeno na tzv. fondovém principu, kdy jsou jejich jednotlivé činnosti financovány přesně určenými finančními prostředky z jednotlivých fondů. Tyto fondy jsou zakládány na základě zákona a stejně tak je právními předpisy limitován způsob jejich naplňování i výše prostředků, které z nich mohou být využity.

1. Základní fond

Nejdůležitějším fondem zdravotní pojišťovny je vždy základní fond zdravotního pojištění, který primárně slouží k úhradě poskytnutých hrazených zdravotních služeb pojištěncům. Na tento fond směřují především všechny povinně odvedené částky ze zdravotního pojištění po jejich přerozdělení a dále poté některé další finanční prostředky, o kterých tak stanoví právní předpisy (např. prostředky z titulu náhrady škody, část vyměřených penále a pokut). Ze základního fondu jsou ve výši určené právními předpisy realizovány rovněž příděly do dalších fondů.

2. Provozní fond

Provozní fond zdravotní pojišťovny se používá k úhradě nákladů na její činnost, tedy především k úhradě závazků souvisejících s její činností. Sem lze zařadit především platy zaměstnanců zdravotních pojišťoven nebo nákup běžného hmotného a nehmotného majetku. Hlavním zdrojem provozního fondu je právními předpisy stanovený příděl ze základního fondu, který je odvislý především od počtu pojištěnců konkrétní zdravotní pojišťovny, nicméně v průměru činí v současnosti něco málo přes 3 % příjmů základního fondu, což je v porovnání s provozními náklady zdravotních pojišťoven v jiných evropských zemích hluboko pod průměrem (např. podle dat z roku 2014 je to v Německu 6,8 %, v Belgii 4,5 % a na Slovensku 3,5 %).

3. Fond prevence

Dalším důležitým fondem, který umožňuje částečnou konkurenci zdravotních pojišťoven, je fond prevence. Zřízení tohoto fondu je postaveno na dobrovolné bázi a lze z něj nad rámec zdravotní péče, na níž má pojištěnec nárok na základě zákona, hradit také zdravotní služby, u nichž je prokazatelný preventivní, diagnostický nebo léčebný efekt a které jsou poskytovány pojištěncům v souvislosti s jejich existujícím nebo hrozícím onemocněním. Velmi podstatné je, že čerpání služeb z fondu prevence je postaveno na dobrovolné bázi a na rozdíl od služeb hrazených ze zdravotního pojištění musí pojištěnec naplnit podmínky stanovené zdravotní pojišťovnou. Fond prevence je tvořen především příjmy z pokut a penále a přirážek pojistného a minimálním přídělem ze základního fondu. Do budoucna se předpokládá rovněž využití ušetřených prostředků provozního fondu.

4. Rezervní fond

Rezervní fond slouží ke krytí schodků základního fondu a ke krytí hrazených služeb v případech výskytu hromadných onemocnění a přírodních katastrof. Je tvořen povinnými příděly ze základního fondu a zdravotní pojišťovna je povinna jej udržovat v zákonem stanovené výši.

Další fondy zdravotní pojišťovny poté tvoří sociální fond, fond majetku a fond reprodukce majetku.