Fond zábrany škod

Vytvořeno: 4. 4. 2017 Poslední aktualizace: 4. 4. 2017

 

Dle ustanovení § 23a zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) Česká kancelář pojistitelů (dále jen „ČKP“) vytváří fond zábrany škod (dále jen „FZŠ“), který se použije pro zábranu škod vznikajících provozem vozidel.

Podrobnosti a aktuální „Zásady programů prevence škod z provozu vozidel, podání a hodnocení projektů a rozdělování finančních prostředků fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů“ včetně formulářů žádosti viz:

http://www.fondzabranyskod.cz/

FZŠ je tvořen z odvodů z přijatého pojistného, z výnosů z investování dočasně volných prostředků tohoto fondu a dalších prostředků dle zákona za předcházející kalendářní rok.

Zákonem byla, jako orgán ČKP, pro tvorbu programů prevence škod a pro rozdělování prostředků FZŠ ustanovena Komise, jejímž členem je i zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen „MZ“).

Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí prostředků z FZŠ je pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby (dále jen „ZZS“) stanovena do 15. září kalendářního roku předcházejícího roku pro přidělení prostředků z tohoto fondu.

Jednotlivý poskytovatelé ZZS žádají ČKP o prostředky z FZŠ na pořízení techniky nebo věcných prostředků potřebných pro činnost základních složek integrovaného záchranného systému se stanoviskem MZ. Vzhledem k této skutečnosti jsou poskytovatelé ZZS povinni zaslat dané žádosti na MZ nejpozději do 31.srpna kalendářního roku předcházejícího roku pro přidělení prostředků z tohoto fondu.

Příjemce finančních prostředků z fondu je povinen předložit ČKP zprávu o věcném plnění projektu spolu s vyúčtováním prostředků z FZŠ za celý kalendářní rok nejpozději do 28. února následujícího roku.