Financování specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků z dotačního programu Rezidenční místa

Vytvořeno: 27. 8. 2009 Poslední aktualizace: 27. 8. 2009

Zkrácení doby trvání specializačního vzdělávání

Vzhledem k možnosti absolvování specializačního vzdělávání v době trvání kratší, než je celková doporučená délka dle vzdělávacího programu, a to při zachování počtu hodin se mohou v průběhu čerpání dotace změnit podmínky čerpání dotace na rezidenční místo.

Možnost zkrácení délky absolvování specializačního vzdělávání uvádí Věstník Ministerstva zdravotnictví částka 4, z června 2007.

Dotaci bude možno čerpat v původně plánované výši (dle předběžného plánu vzdělávání a finančního  plánu rezidenta konstruovaného v souladu s příslušným vzdělávacím programem) i při zkrácení délky specializačního vzdělávání při zachování počtu hodin konkrétního programu specializačního vzdělávání.

Pokud zdravotnické zařízení umožní rezidentovi absolvování specializačního vzdělávání  v délce kratší, než je délka doporučená dle  vzdělávacího programu pro konkrétní obor, přizpůsobí této skutečnosti vzdělávací  a finanční plán rezidenta a o vzniklých změnách uvědomí Ministerstvo zdravotnictví, resp. administrátorskou firmu, a to ve lhůtě stanovené  v § 60d zákona č. 96/2004 Sb., tj. do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.