Financování poskytovatelů ZZS

Vytvořeno: 21. 4. 2017 Poslední aktualizace: 21. 4. 2017

Financování připravenosti na mimořádné události a krizové situace

Náklady na připravenost na řešení mimořádných událostí (dále jen „MU“) a krizových situací (dále jen „KS“), které vzniknou poskytovateli zdravotnické záchranné služby (dále jen „ZZS“), financuje Ministerstvo zdravotnictví (zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění zákona č. 385/2012 Sb.).

Výše roční úhrady těchto nákladů činí 10 Kč na osobu s trvalým nebo hlášeným pobytem na území příslušného kraje k 31. prosinci předchozího kalendářního roku (nařízení vlády
č. 148/2012 Sb., o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtu).

Finanční prostředky jsou poskytovány formou dotace na stanovený účel ze státního rozpočtu.
Cílem poskytování těchto finančních prostředků je zajištění připravenosti poskytovatele ZZS na řešení MU a KS v oblasti poskytování zdravotnické záchranné služby, příprava na společné zásahy složek integrovaného záchranného systému, zvýšení jeho akceschopnosti a materiálně technického vybavení, včetně přípravy jeho zaměstnanců, provádění taktických a prověřovacích cvičení, nácviků, školení a dalších vzdělávacích akcí vztahujících se k uvedené problematice.

Podmínky pro čerpání těchto finančních prostředků upravilo Ministerstvo zdravotnictví v rámci své působnosti metodikou.

Přílohy