Finanční vypořádání se státním rozpočtem 2021

Vytvořeno: 29. 12. 2021 Poslední aktualizace: 14. 3. 2023

V souladu s ustanovením §75 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb., je příjemce dotace povinen doložit finanční vypořádání dotace za předchozí rok na formuláři „Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu“, viz příloha.

Částka za nespotřebované prostředky se poukazuje nejpozději do 15. února 2022, resp. 25. února 2022 v případě, že dotace je poskytnuta prostřednictvím kraje, na účet cizích prostředků MZ č. 6015-2528001/0710 vedený u ČNB.

Při odeslání nespotřebovaných prostředků musí příjemce dotace dbát na dodatečnou a správnou identifikaci vratky. Jako variabilní symbol příjemce dotace uvádí prvních sedm čísel před lomítkem (číslo rozhodnutí).

Nespotřebované finanční prostředky, které se vracely během roku zpět na výdajový účet MZ, se do finančního vyúčtování nezapisují, pouze snižují poukázanou částku.

Finanční vypořádání zasílejte formou DS Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání a pro rychlejší zpracování také formou excelové tabulky na email veronika.fritscherova@mzcr.cz.

ID datové schránky MZ: pv8aaxd

Přílohy