Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu dotačního programu Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2017

Vytvořeno: 4. 1. 2018 Poslední aktualizace: 4. 1. 2018

V příloze naleznete pokyny a formuláře pro závěrečné vypořádání dotací ze státního rozpočtu, které Vám byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví ČR pro rok 2017.

 

Jedná se o:

 

a) formulář – Finanční vypořádání dotací ze SR 2017

 

V tomto formuláři vyplňte všechny červené rámečky, tj. název a identifikační číslo (IČ) dotovaného subjektu, adresu a telefonické spojení, na kterém je možno zastihnout odpovědnou osobu během dne, e-mailovou adresu, pokud máte,
a souhrnně celou částku dotací poskytnutých MZ ČR z dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví v roce 2017 a jejich čerpání.

 

b) příloha č. 3 (v případě, že příjemci byla dotace zaslána přímo), resp. příloha č. 7 (v případě, že příjemci byla dotace zaslána prostřednictvím kraje) k vyhlášce č. 435/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., s účinností od 
1.  1.  2018.

(Podle znění vyhlášky platné k 1. 1. 2018 se bude postupovat i při finančním vypořádání za rok 2017).

 

Do těchto příloh uveďte jednotlivé dotace obdržené od MZ, které v roce 2017 byly ukončené (rozumí se tím ukončení financování z prostředků poskytnutých ze SR). Pokud máte více dotací, je třeba je rozepsat do jednotlivých řádků.

 

Vyplněné formuláře zašlete i v případě, že jste již dílčí vyúčtování, zprávu o plnění projektu a další požadované dokumenty odeslali odboru strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví MZ ČR, který Vám dotace poskytl.

           

Součet finančních údajů u jednotlivých projektů v příloze (v přílohách) musí souhlasit s údaji na prvním formuláři. Pokud máte jen jeden projekt, budou údaje na obou formulářích shodné. Údaje „Poukázáno“ musí souhlasit s částkami uvedenými v rozhodnutí (rozhodnutích), v případě změny výše dotace se změnovým rozhodnutím a skutečně obdrženou částkou.

           

Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2017 musí být provedeno dle § 75 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu se „Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy“ schválenými usnesením vlády č. 92/2010, ve znění usnesení vlády č. 479/2013 a č. 657/2014, a s usnesením vlády č. 593 o „Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017“ do 15. února následujícího roku, včetně poukázání nespotřebované části státní dotace na účet cizích prostředků MZ ČR č. 6015-2528001/0710 u ČNB. Zároveň je třeba zaslat spolu s formulářem „Finanční vypořádání“ avízo o uskutečněné platbě s uvedením variabilního symbolu ve tvaru výdajová položka dle rozpočtové skladby a číslo programu, např. 52126306*.

 

Na účtu MZ ČR musí být vrácené prostředky z dotací poskytnutých pro rok 2017 bezpodmínečně připsány nejpozději 15. února 2018. Později připsané částky budou poukázány zpět na účet odesílatele, kterému vznikne povinnost vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím příslušného finančního úřadu.

 

Upozorňujeme, že pokud dojde k porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podléhají subjekty, kterým byla státní dotace poskytnuta, sankcím ve smyslu 44a tohoto zákona.

 

Z důvodu vyloučení pozdního zaslání a úpravy případných nedostatků ve vyplněných formulářích Vám doporučujeme příslušné formuláře doručit na oddělení podpory zdraví a primární prevence odboru strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví MZ ČR do konce ledna 2018.

 

 

 

* výdajová položka                                                           číslo programu je součástí čísla Rozhodnutí

                                                                                         

 

Neinvestiční transfery

 Číslo programu

5212

Podnikatelské subjekty – fyzické osoby

6306

5213

Podnikatelské subjekty – právnické osoby

6306

5221

Obecně prospěšné společnosti

6306

5222

Spolky

6306

5223

Církevní subjekty

6306

5229

Ostatní neziskové organizace

6306

5321

Obce a organizace v působnosti obcí

6306

5323

Kraje a organizace v působnosti krajů

6306

5332

Vysoké školy

6306

 

 

Přílohy