Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu dotačního programu Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2016

Vytvořeno: 29. 12. 2016 Poslední aktualizace: 29. 12. 2016

V příloze naleznete na závěrečné vypořádání dotací ze státního rozpočtu, které Vám byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví ČR.

 

Jedná se o:

 

a) formulář – Finanční vypořádání dotací ze SR 2016

 

V tomto formuláři vyplňte všechny červené rámečky, tj. Název a identifikační číslo (IČ) dotovaného subjektu, adresu a telefonické spojení, na kterém je možno zastihnout odpovědnou osobu během dne, e-mailovou adresu, pokud máte, a souhrnně celou částku dotací poskytnutých MZ ČR z dotačního programu MZ Národní program zdraví – projekty podpory zdraví v roce 2016 a jejich čerpání.

 

 

b) příloha č. 1 a 3 (v případě, že příjemci byla dotace zaslána přímo), resp. příloha č. 7 (v případě, že příjemci byla dotace zaslána prostřednictvím kraje) k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

 

Do těchto příloh uveďte jednotlivé dotace získané od MZ, které v roce 2016 byly ukončené (rozumí se tím ukončení financování z prostředků poskytnutých ze SR). Pokud máte více dotací, je třeba je rozepsat do jednotlivých řádků.

 

Vyplněné formuláře zašlete i v případě, že jste již dílčí vyúčtování, zprávu o plnění projektu a další požadované doklady odeslali odboru strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdrav MZ ČR, který Vám dotace poskytl.

           

Součet finančních údajů u jednotlivých projektů v příloze (v přílohách) musí souhlasit s údaji na prvním formuláři. Pokud máte jen jeden projekt, budou údaje na obou formulářích shodné. Údaje „Poukázáno“ musí souhlasit s částkami uvedenými v rozhodnutí (rozhodnutích), v případě změny výše dotace se změnovým rozhodnutím, a skutečně obdrženou částkou.

           

Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2016 musí být provedeno dle § 75 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu se „Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy“ schválenými usnesením vlády č. 92/2010, ve znění usnesení vlády č. 479/2013 a č. 657/2014, a s usnesením vlády č. 470/2015 o „Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2016“ do 15. února následujícího roku, včetně poukázání nespotřebované části státní dotace na účet cizích prostředků MZ ČR č. 6015-2528001/0710 u ČNB. Zároveň je třeba zaslat spolu s formulářem „Finanční vypořádání “ avízo o uskutečněné platbě s uvedením variabilního symbolu ve tvaru výdajová položka a číslo programu, např. 5222 6306*.

 

Na účtu MZ ČR musí být vrácené prostředky z dotací poskytnutých pro rok 2016 bezpodmínečně připsány nejpozději 15. února 2017. Později připsané částky budou poukázány zpět na účet odesílatele, kterému vznikne povinnost vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím příslušného finančního úřadu.

 

 

Upozorňujeme, že pokud dojde k porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (tzn., že prostředky státní dotace budou využity neoprávněně nebo zadrženy a jejich nespotřebovaná část nebude vypořádána podle § 14 odst. 11 uvedeného zákona a vrácena na účet MZ ČR do 15. února 2017), podléhají subjekty, kterým byla státní dotace poskytnuta, sankcím ve smyslu  44a tohoto zákona.

 

 

          

* číslo výdajové položky                                                                       číslo programu ( součást čísla Rozhodnutí )

                                                             

 

Neinvestiční transfery

 

 

5212

Podnikatelské subjekty – fyzické osoby

 

6306

5213

Podnikatelské subjekty – právnické osoby

 

6306

5221

Obecně prospěšné společnosti

 

6306

5222

Spolky

 

6306

5223

Církevní subjekty

 

6306

5229

Ostatní neziskové organizace

 

6306

5321

Obce a organizace v působnosti obcí

 

6306

5323

Kraje a organizace v působnosti krajů

 

6306

5332

Vysoké školy

 

6306

V příloze č. 14 vyhlášky 367/2015 Sb. jsou uvedeny pokyny ke zpracování finančního vypořádání.

 

Z důvodu vyloučení pozdního zaslání a úpravy případných nedostatků ve vyplněných formulářích Vám doporučujeme příslušné formuláře doručit na oddělení podpory zdraví a primární prevence odboru strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví MZ ČR do konce ledna 2017.

Přílohy