Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu dotačního Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2015

Vytvořeno: 8. 1. 2016 Poslední aktualizace: 8. 1. 2016

V přílohách naleznete formuláře na závěrečné vypořádání dotací ze státního rozpočtu, poskytnutých Vám Ministerstvem zdravotnictví ČR na rok 2015. Jsou to:

a) formulář  Finanční vypořádání dotací ze SR 2015
Na tento formulář vyplňte Název a identifikační číslo (IČ) dotovaného subjektu, adresu a telefonické spojení, na kterém je možno zastihnout odpovědnou osobu během dne, e-mailovou adresu, pokud máte, a souhrnně celou částku dotací poskytnutých MZ ČR ze všech dotačních programů v roce 2015 a jejich čerpání.

b) formulář  Vypořádání jednotlivých projektů za rok 2015
Na tuto přílohu rozepište podle znění rozhodnutí Dotační program/ Název projektu/ů a do tabulky příslušné finanční údaje. Formulář stačí na osm projektů, pokud jich máte více, použijte více formulářů. V pravém horním rohu uveďte počet listů přílohy. Tento formulář vyplňte i v případě, že máte pouze jeden projekt a údaje budou shodné s údaji na prvním formuláři! Údaje o jednotlivých projektech seřaďte podle dotačních programů, ze kterých byla dotace poskytnuta!

c) formulář Finanční vypořádání podle § 5 vyhl. č. 367/2015 Sb.
 

Vyplněné formuláře zašlete i v případě, že jste již dílčí vyúčtování, zprávu o plnění projektu a další požadované doklady odeslali odboru, který vám dotace poskytl.
Součet finančních údajů u jednotlivých projektů musí souhlasit s údaji na prvním formuláři. Pokud máte jen jeden projekt, budou údaje na obou formulářích shodné. Údaje „Poukázáno“ musí souhlasit s částkami uvedenými v rozhodnutí (rozhodnutích), v případě změny výše dotace se změnovým rozhodnutím, a skutečně obdrženou částkou. 
Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2015 musí být provedeno dle § 75 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu se „Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy“ schválenými usnesením vlády č. 92/2010 ve znění usnesení vlády č. 479/2013 a č. 657/2014 a s usnesením vlády  č. 446/2014 „Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2015“ do 15. února následujícího roku, včetně poukázání nespotřebované části státní dotace na účet cizích prostředků MZ ČR č. 6015-2528-001/0710 u ČNB. Zároveň je třeba zaslat spolu s formulářem „Finanční vypořádání “ avízo o uskutečněné platbě s uvedením variabilního symbolu ve tvaru výdajová položka+ a číslo programu++, např. 5222 6305*.
Na účtu MZ ČR musí být vrácené prostředky z dotací poskytnutých pro rok 2015 bezpodmínečně připsány nejpozději 15. února 2016. Později připsané částky budou poukázány zpět na účet odesílatele, kterému vznikne povinnost vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím příslušného finančního úřadu.
Upozorňujeme, že pokud dojde k porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (tzn., že prostředky státní dotace budou využity neoprávněně nebo zadrženy a jejich nespotřebovaná část nebude vypořádána podle § 14 odst. 11 uvedeného zákona a vrácena na účet MZ ČR do 15. února 2016), podléhají subjekty, kterým byla státní dotace poskytnuta, sankcím ve smyslu § 44 a § 44a tohoto zákona.
 
V příloze č. 14 vyhlášky 367/2015 Sb. jsou uvedeny pokyny ke zpracování finančního vypořádání.

+výd. položka: spolky – 5222, obce – 5321, kraje – 5323, VŠ – 5332, fyzické osoby – 5212, právnické osoby – 5213, obecně prospěšné společnosti – 5221, církve – 5223
++č. programu: Národní program řešení problematiky HIV/AIDS – 6305
Účelový znak programu: 35050

Přílohy