Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2018

Vytvořeno: 8. 1. 2019 Poslední aktualizace: 8. 1. 2019

 

 V příloze předkládáme formuláře na závěrečné vypořádání dotací ze státního rozpočtu (dále jen SR), které Vám byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen MZ ČR) v Programu na podporu činnosti NNO působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče. Jedná se o:

a) formulář – Finanční vypořádání dotací ze SR 2018

V tomto formuláři vyplňte všechny rámečky, tj. Název a identifikační číslo (IČ) dotovaného subjektu, adresu a telefonické spojení, na kterém je možno zastihnout odpovědnou osobu během dne, e-mailovou adresu, a souhrnně celou částku dotací poskytnutých MZ ČR z Programu na podporu činnosti NNO působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče a jejich čerpání.

b ) příloha č. 3  (tabulka členění dle jednotlivých projektů)

 Do těchto příloh (je nutné vyplnit oba listy přiložené tabulky) uveďte jednotlivé dotace získané od MZ ČR (rozumí se tím ukončení financování z prostředků poskytnutých ze SR pro rok 2018). Pokud máte více dotací, je třeba je rozepsat do jednotlivých řádků.

Součet finančních údajů u jednotlivých projektů v příloze (v přílohách) musí souhlasit s údaji na prvním formuláři. Pokud máte jen jeden projekt, budou údaje na obou formulářích shodné. Údaje „Poukázáno“ musí souhlasit s částkami uvedenými v rozhodnutí (rozhodnutích), v případě změny výše dotace se změnovým rozhodnutím, a skutečně obdrženou částkou.

Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2018 musí být provedeno dle § 75 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu se „Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy“ schválenými usnesením vlády č. 92/2010, ve znění usnesení vlády
č. 479/2013 a č. 657/2014, a s usnesením vlády č. 470/2015  a usnesením vlády č. 504/2017
o „Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2018“ do 15. února následujícího roku.

Nespotřebované části státní dotace musí být odeslány z účtu příjemce dotace na účet cizích prostředků MZ ČR č. 6015-2528001/0710 vedený u ČNB nejpozději dne 15. 2. 2019. Zároveň je třeba zaslat spolu s formulářem „Finanční vypořádání “ avízo o uskutečněné platbě s uvedením variabilního symbolu ve tvaru výdajová položka (první čtyři čísla VS dle tabulky neinvestiční transfery*) a číslo programu PPNN 7001, např. 52217001.

Později odeslané částky budou poukázány zpět na účet odesílatele, kterému vznikne povinnost vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím příslušného finančního úřadu.

Upozorňujeme, že pokud dojde k porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona
č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (tzn., že prostředky státní dotace budou využity neoprávněně nebo zadrženy a jejich nespotřebovaná část nebude vypořádána podle § 14 odst. 11 uvedeného zákona a odeslána z účtu příjemce dotace nejpozději dne 15. února 2019), podléhají subjekty, kterým byla státní dotace poskytnuta, sankcím ve smyslu 44a tohoto zákona.

 * číslo výdajové položky                                                                                                                                    

 

Neinvestiční transfery

5212

Podnikatelské subjekty – fyzické osoby

5213

Podnikatelské subjekty – právnické osoby

5221

Obecně prospěšné společnosti

5222

Spolky

5223

Církevní subjekty

5229

Ostatní neziskové organizace (ústavy,…)

5321

Obce a organizace v působnosti obcí

5323

Kraje a organizace v působnosti krajů

5332

Vysoké školy

 

 

Přílohy