Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2017 – univerzity a IPVZ

Vytvořeno: 18. 12. 2017 Poslední aktualizace: 18. 12. 2017

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2017 – univerzity a IPVZ

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje formuláře pro závěrečné vypořádání dotací ze státního rozpočtu, poskytnutých na rok 2017.

 

a) formulář Finanční vypořádání dotací ze SR 2017

V tomto formuláři je třeba vyplnit název a identifikační číslo (IČ) dotovaného subjektu, adresu včetně PSČ, telefonické spojení, e-mailovou adresu a souhrnně celou částku dotací poskytnutých MZ ČR ze všech dotačních programů v roce 2017 a jejich čerpání.

b) formulář Vypořádání jednotlivých projektů za rok 2017

Do této přílohy je nutné rozepsat podle znění rozhodnutí Dotační program/Název projektu/ů a do tabulky příslušné finanční údaje. Formulář stačí na osm projektů, pokud jich realizuje příjemce dotace více, použije více formulářů. V pravém horním rohu je nutné uvést počet listů přílohy. Tento formulář se vyplňuje i v případě, že příjemce realizuje pouze jeden projekt a údaje budou shodné s údaji na prvním formuláři. Údaje o jednotlivých projektech se řadí podle dotačních programů, ze kterých byla dotace poskytnuta.

c) formulář Finanční vypořádání podle 367/2015 Sb.

Formulář se vyplňuje podle pokynů uvedených na něm pod tabulkou.

Univerzity: K výše uvedeným formulářům je nutné doložit závěrečnou zprávu o plnění dotačního programu dle Metodiky Ministerstva zdravotnictví pro přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na atestační zkoušky a závěrečné zkoušky certifikovaných kurzů podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Tato zpráva bude obsahovat rozdělení poskytnuté dotace na čtyři části.

Část A – paušální dotace na kalendářní rok

V této části bude specifikováno, na které druhy nákladů byla dotace použita (např. spotřeba materiálu  – kancelářské potřeby, režijní náklady – spotřeba energie, vody, opravy). Vzhledem k podpisu nové veřejnoprávní smlouvy (dále jen „VPS“) č. 571/17 ze dne 1. 9. 2017 a jejího dodatku č. 673/17 ze dne 1. 12. 2017 je nutno dotaci specifikovat za období 1. 1. 2017 – 31. 8. 2017 (dle původní VPS) a za období 1. 9. 2017 – 31. 12. 2017 (dle nové VPS).

Část B – paušální dotace na jednoho školence ve výši 3 000,- Kč

V této části budou uvedeny počty školenců vždy k 15. dni jednotlivých měsíců. (např. 15. březen  – 370 školenců). Počty školenců je též nutno rozdělit za období podle původní a nové VPS.

Část C – paušální dotace za atestační zkoušku

V této části budou uvedeny počty atestujících lékařů za jednotlivé kalendářní měsíce (např. květen – 40 atestujících lékařů). Počty atestačních zkoušek je též nutno rozdělit na období podle původní (3 000 Kč) a nové VPS (4 000 Kč).

Část D – paušální dotace za zkoušku po kmeni. V části D uveďte, že se jedná o období 1. 9. 2017 – 31. 12. 2017, vzhledem k platnosti nové VPS.

IPVZ: K výše uvedeným formulářům je nutné doložit závěrečnou zprávu o plnění dotačního programu dle Metodiky Ministerstva zdravotnictví pro přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na atestační zkoušky a závěrečné zkoušky certifikovaných kurzů podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. V této závěrečné zprávě budou uvedeny počty atestujících lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v základních i nástavbových oborech.

Příslušné formuláře (viz příloha) se zasílají elektronicky na e-mailovou adresu: jana.hejnova@mzcr.cz a současně také v tištěné formě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor vědy a lékařských povolání, Ing. Jana Hejnová, Palackého náměstí 4, 128 01, Praha 2, a to nejpozději do 31. ledna 2018.

Vyplněné formuláře se zasílají i v případě, že již bylo zasláno dílčí vyúčtování, zprávu o plnění projektu a další požadované doklady odeslali odboru, který dotace poskytl.

Součet finančních údajů u jednotlivých projektů musí souhlasit s údaji na prvním formuláři. Pokud příjemce realizuje jeden projekt, budou údaje na obou formulářích shodné. Údaje „Poukázáno“ musí souhlasit s částkami uvedenými v rozhodnutí (rozhodnutích), v případě změny výše dotace se změnovým rozhodnutím, a skutečně obdrženou částkou.

 Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2017 musí být provedeno dle § 75 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu se „Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy“ schválenými usnesením vlády č. 92/2010, ve znění usnesení vlády č. 479/2013, č. 657/2014, č. 470/2015 a s usnesením vlády 593/2016 o „Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017“ do 15. února následujícího roku, včetně poukázání nespotřebované části státní dotace na účet cizích prostředků MZ ČR č. 6015-2528-001/0710 u ČNB. Zároveň je třeba zaslat spolu s formulářem „Finanční vypořádání“ avízo o uskutečněné platbě s uvedením variabilního symbolu ve tvaru výdajová položka a číslo programu (univerzity 5332 3592-4332, IPVZ 5336 3592-4332).

Pokud dojde k povinnosti odvodu nespotřebovaných prostředků příjemcem, je nutné, aby tyto částku/částky poukázal příjemce dotace nejpozději 15. února 2018 (tento den je nejzazším dnem odeslání vratky z účtu příjemce). Později připsané částky budou poukázány zpět  na účet odesílatele, kterému  vznikne povinnost vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím příslušného finančního úřadu.

Upozorňujeme, že pokud dojde k porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (tzn., že prostředky státní dotace budou využity neoprávněně nebo zadrženy a jejich nespotřebovaná část nebude vypořádána podle § 14 odst. 11 uvedeného zákona a vrácena na účet MZ ČR do 15. února 2018), podléhají subjekty, kterým byla státní dotace poskytnuta, sankcím ve smyslu  § 44a tohoto zákona.

Přílohy :  Formuláře pro vypořádání se SR 2017- univerzity

                Formuláře pro vypořádání se SR 2017- IPVZ   

Přílohy