Finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 2014

Vytvořeno: 31. 12. 2014 Poslední aktualizace: 31. 12. 2014

 

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2014 určených na úhradu nákladů za atestační zkoušky specializačního vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech.

 

  • formulář Finanční vypořádání dotací ze SR 2014

Na tento formulář vyplňte Název a identifikační číslo (IČ) dotovaného subjektu, adresu a telefonické spojení, na kterém je možno zastihnout odpovědnou osobu během dne, e-mailovou adresu, pokud máte, a souhrnně celou částku dotací poskytnutých MZ ČR ze všech dotačních programů v roce 2014 a jejich čerpání.

 

  • formulář Vypořádání jednotlivých projektů za rok 2014

Na tuto přílohu rozepište podle znění rozhodnutí Dotační program/ Název projektu/ů a do tabulky příslušné finanční údaje. Formulář stačí na osm projektů, pokud jich máte více, použijte více formulářů. V pravém horním rohu uveďte počet listů přílohy. Tento formulář vyplňte i v případě, že máte pouze jeden projekt a údaje budou shodné s údaji na prvním formuláři! Údaje o jednotlivých projektech seřaďte podle dotačních programů, ze kterých byla dotace poskytnuta!

 

  • formulář Finanční vypořádání podle § 7 vyhl. č. 52/2008 Sb.

Formulář vyplňte podle pokynů uvedených na něm pod tabulkou.

 

Všechny vyplněné formuláře zašlete i v případě, že jste již dílčí vyúčtování, zprávu o plnění projektu a další požadované doklady odeslali odboru, který vám dotace poskytl.

Součet finančních údajů u jednotlivých projektů musí souhlasit s údaji na prvním formuláři. Pokud máte jen jeden projekt, budou údaje na obou formulářích shodné. Údaje „Poukázáno“ musí souhlasit s částkami uvedenými v rozhodnutí (rozhodnutích), v případě změny výše dotace se změnovým rozhodnutím, a skutečně obdrženou částkou.

Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2014 musí být provedeno dle § 75 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu se „Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy“ schválenými usnesením vlády č. 92/2010 a s usnesením vlády č. 685/2013 o „Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2014“ do 15. února následujícího roku, včetně poukázání nespotřebované části státní dotace na účet cizích prostředků MZ ČR č. 6015-2528-001/0710 u ČNB. Zároveň je třeba zaslat spolu s formulářem „Finanční vypořádání “ avízo o uskutečněné platbě s uvedením variabilního symbolu ve tvaru výdajová položka a číslo programu – 5331 4321*.

Na účtu MZ ČR musí být vrácené prostředky z dotací poskytnutých pro rok 2014 bezpodmínečně připsány nejpozději 15. února  2015.  Později  připsané částky budou poukázány zpět  na účet odesílatele, kterému  vznikne povinnost vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím příslušného finančního úřadu.

Upozorňujeme, že pokud dojde k porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (tzn., že prostředky státní dotace budou využity neoprávněně nebo zadrženy a jejich nespotřebovaná část nebude vypořádána podle § 14 odst. 11 uvedeného zákona a vrácena na účet MZ ČR do 15. února 2015), podléhají subjekty, kterým byla státní dotace poskytnuta, sankcím ve smyslu § 44 a 44a tohoto zákona.

 

 

Přílohy