EU4Health – výzvy k předkládání žádostí o udělení grantu

Vytvořeno: 7. 2. 2022 Poslední aktualizace: 7. 2. 2022

Evropská komise zveřejnila dne 27. ledna 2022 dvě kombinované výzvy k předkládání Žádostí o udělení finančního příspěvku na fungování zdravotnických nevládních subjektů v rámci programu EU4Health. Příjem Žádostí o udělení grantu je stanoven od 27. ledna 2022 do 17. února 2022 17:00 hod (CET, Brusel). Stručné informace o vypsaných výzvách včetně pravidel způsobilosti, zpracování Žádosti, hodnocení, partnerství atd. naleznete níže a v přílohách.

Z technických důvodů je tato výzva vyhlášena jako výzva pro kombinované rámcové partnerství (FPA)/specifický grant (SGA). Výzva FPA je vyhlášena čistě pro účel nastavení IT systému. Žadatel musí podat zároveň žádost do výzvy FPA i SGA, v případě přihlášky FPA však vyplní pouze všechny požadované informace v přihlášce (část A) a nahrajte stejnou část B jako u přihlášky SGA. Je třeba nejprve vyplnit žádost FPA a poté použít číslo žádosti FPA pro aplikaci SGA. Dohody plynoucí z FPA i SGA budou mít trvání až 12 měsíců.

Financial contribution to the functioning of health non-governmental bodies implementing one or more specific objectives of Regulation 2021/522

Finanční příspěvek na fungování zdravotnických nevládních subjektů realizujících jeden nebo více konkrétních cílů nařízení 2021/522

Kód výzvy

EU4H-2022-OG-FPA

Rozpočet

9 000 000 EUR (pro FPA+SGA)

Způsobilí žadatelé

nevládní subjekty, blíže specifikováno v textu výzvy

Délka podpory

max 12 měsíců (po dobu jednoho účetního období)

Specifické podmínky

Žádosti mohou být podány neziskovými subjekty které nejsou závislé na průmyslu, komerci nebo podnikání, jsou aktivní v oblasti veřejného zdraví, následují alespoň jeden ze specifických cílů Nařízení (EU) 2021/522, jsou aktivní na úrovni EU a alespoň v polovině členských států s vyváženým zeměpisným pokrytím EU, hrají důležitou rolu na úrovni EU

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Financial contribution to the functioning of health non-governmental bodies implementing one or more specific objectives of Regulation 2021/522

Finanční příspěvek na fungování zdravotnických nevládních subjektů realizujících jeden nebo více konkrétních cílů nařízení 2021/522

Kód výzvy

EU4H-2022-OG-SGA

Rozpočet

9 000 000 EUR (pro FPA+SGA)

Způsobilí žadatelé

nevládní subjekty, blíže specifikováno v textu výzvy

Délka podpory

max 12 měsíců

Specifické podmínky

Žádosti mohou být podány neziskovými subjekty které nejsou závislé na průmyslu, komerci nebo podnikání, jsou aktivní v oblasti veřejného zdraví, následují alespoň jeden ze specifických cílů Nařízení (EU) 2021/522, jsou aktivní na úrovni EU a alespoň v polovině členských států s vyváženým zeměpisným pokrytím EU, hrají důležitou rolu na úrovni EU

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Příjem žádostí o poskytnutí dotace je u těchto Výzev stanoven v termínu od 27. ledna 2022 do 17. února 17:00 CET (Brusel).

Harmonogram výzev:

Zveřejnění výzev

27. ledna 2022

Zahájení příjmu žádostí

27. ledna 2022

Ukončení příjmu žádostí

17. února, 17:00 CET (Brusel)

Hodnocení zajišťované Evropskou komisí

Březen 2022

Informace o výsledku hodnocení

Konec března 2022

Podpis grantové dohody

Konec dubna 2022

 

Základní pravidla způsobilosti:

Způsobilými žadateli jsou právnické osoby (veřejné i soukromé) založené dle práva EU, které byly zřízeny v některých ze zemí EU, EHP nebo v zemích přidružených k programu EU4Health (třetí země, kandidátské země a potenciální kandidátské země), případně v zemích, ve kterých probíhá jednání o přidružení, a kde dohoda vstoupí v platnost před podpisem grantu.

Žadatelé jsou povinni splnit kritéria stanovená v čl. 13 odst. 1 až 4 a 8 Nařízení (EU) 2021/522, včetně podrobných specifických kritérií (viz text Výzvy, str. 9-11) a relevantních kritérií vyplývajících z Finančního nařízení.

Předložení Žádosti o udělení grantu

Žádosti mohou být podány pouze elektronicky prostřednictvím Funding & Tenders portálu Evropské komise. Manuál k vyplňování Žádostí o poskytnutí dotace je k dispozici zde: EU Funding & Tenders Online Manual. Podání Žádosti probíhá v následujících krocích:

 1. Vytvořte si uživatelský účet v sekci Create an accounta registrujte organizaci v sekci Participant register, kde budete ověřeni centrální validační službou (ověření REA). K ověření je třeba nahrát dokumenty prokazující právní status vaší organizace. Pokud nejste veřejnou institucí (včetně orgánů státní správy) či mezinárodní organizací a požadujete grant ve výši více než 60 000 EUR, budete požádáni o doložení dokumentů prokazujících finanční způsobilost vaší organizace (tj. výkaz zisků a ztrát, obchodní plán, zprávu o auditu vypracovanou externím auditorem osvědčující výdaje za poslední uzavřený finanční rok, atd.). Po dokončení registrace obdržíte 9ti místní identifikační číslo (Participant Identification Code, PIC).
 1. Podejte Žádost prostřednictvím portálu Funding & tenders portalu, odkaz je k dispozici vždy v konkrétní Výzvě. Samotná žádost o grant sestává ze tří částí:
 • Část A náleží administrativním informacím o Žadateli (budoucí koordinátor, příjemci, přidružené subjekty), je zde požadován souhrnný rozpočet projektu, který vyplňte přímo online.
 • Část B se týká technického popisu projektu. Stáhněte si povinnou Word šablonu, která je k dispozici na samotném Funding & tenders portalu v sekci, kde vyplňujete žádost. Po jejím vyplnění ji přiložte k Žádosti ve formátu PDF.
 • Přílohy, které nahrajte ve formátu PDF (Excel je podporován jen někdy v závislosti na typu souboru):
 • Podrobný rozpočet projektu (vzor je dostupný na stránce každé jednotlivé výzvy)
 • Profesní životopisy hlavních členů projektového týmu
 • Report aktivit za minulý rok
 • Seznam zkušeností s předchozími projekty (klíčové projekty za poslední 4 roky)

Vzhledem k tomu, že výzva FPA je vyhlášena z čistě technických důvodů (nastavení IT systému), lze v sekci „Část B“ nahrát šablonu pro SGA. Pro obě výzvy tedy bude nahrána stejná část B, protože se jedná o specifickou kombinovanou výzvu SGA/FPA.

Vzor formuláře žádosti o grant bude dostupný na stránkách jednotlivých výzev.

Hodnotící kritéria pro udělení grantu:

 1. Relevance ve vztahu zaměření výzvy (k postupu je třeba získat min. 21 bodů z max. 30 bodů) – jasnost a konzistentnost projektu, jeho cíle a plánu; jeho přímá propojenost s tématy a prioritami Výzvy; přínos evropskému strategickému a legislativnímu kontextu; odůvodnění potřeby finanční podpory pro implementaci jednoho nebo více specifických cílů Nařízení (EU) 2021/522; nadnárodní/EU dopad; dopad/zájem dalších států (EU nebo způsobilých zemí mimo EU); možnost využití výsledků v dalších státech; potenciál pro rozvoj vzájemné důvěry/přeshraniční spolupráce
 2. Kvalita projektu
  1. Struktura projektu (k postupu je třeba získat min. 21 bodů z max. 30 bodů) – technická kvalita projektu, provázanost mezi identifikovanými problémy, potřebami a navrhovaným řešením (logický rámec projektu), metodika realizace projektu (řízení, postupy, časový harmonogram, rizika, monitorování a hodnocení), proveditelnost projektu v navrhovaném časovém rámci, efektivita nákladů (odpovídající rozpočet pro správnou implementaci).
  2.  Projektový tým a spolupráce (k postupu je třeba získat min. 21 bodů z max. 30 bodů) – kvalitní konsorcium a projektový tým, vhodné postupy a mechanismy řešení problémů pro spolupráci v rámci projektových týmů a konsorcia.
 3.  Dopad projektu (k postupu je třeba získat min. 7 bodů z max. 10 bodů) – očekávaný dlouhodobý dopad výsledků projektu na cílovou skupinu/veřejnost, vhodná strategie pro zajištění udržitelnosti projektu po ukončení financování z EU.

Výše grantu EU

Evropská komise poskytuje z programu EU4Health grant do výše maximálně 60 % celkových způsobilých nákladů. V případech výjimečné prospěšnosti může příspěvek EU dosahovat až 80 % způsobilých nákladů.

Za výjimečně prospěšné se považují projekty, kde alespoň 30 % rozpočtu projektu náleží subjektům členských států, jejichž HND na obyvatele je nižší než 90 % unijního průměru.

Partnerství v projektech

Projekty financované z programu EU4Health musí mít přidanou hodnotu na úrovni EU. Proto je jedním ze základních požadavků předložení projektové žádosti konsorciem partnerů z alespoň 3 různých zemí účastnících se programu (u některých výzev je dokonce požadováno ještě širší geografické pokrytí).

Při hledání partnerů do konsorcia lze využít nástroj „Partner search“, který naleznete v levém panelu po rozkliknutí odkazu konkrétní výzvy. V této záložce můžete prohlížet nabídky zahraničních organizací a současně (pokud jste registrovaní systému) vkládat vlastní nabídky partnerství.

Přílohy