EU4Health – výzva k předkládání žádostí o udělení grantu – HERA

Vytvořeno: 13. 5. 2022 Poslední aktualizace: 13. 5. 2022

Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HaDEA) zveřejnila dne 12. května 2022 výzvu k předkládání Žádosti o udělení grantu pro podporu sítě laboratoří HERA v rámci programu EU4Health. Příjem Žádostí o udělení grantu je stanoven od 12. května 2022 do 18. srpna 2022 17:00 hod (CET, Brusel). Stručné informace o vypsané výzvě včetně pravidel způsobilosti, zpracování Žádosti, hodnocení, partnerství atd. naleznete níže a v přílohách.

Action grant to support a HERA laboratory network

Otevřená výzva k předkládání návrhů na podporu sítě laboratoří HERA

Kód výzvy

EU4H-2021-PJ4

Rozpočet

25 000 000 EUR

Způsobilí žadatelé

Veřejné nebo neziskové nebo ziskové soukromé laboratoře nebo výzkumné ústavy

Délka podpory

Doporučovaná délka projektu 48 měsíců

Specifické podmínky

Návrhy musí předložit konsorcium alespoň 3 žadatelů:

·       specifické schopnosti a zkušenosti v oblasti globálního epidemiologického zpravodajství, biologické charakterizace nově se objevujících patogenů včetně variant SARS-CoV-2;

·       zkušenosti a znalosti v této oblasti identifikace a posouzení lékařských protiopatření, prokazatelné výsledky v poskytování údajů institucím EU a/nebo vnitrostátním orgánům, nejlépe během mimořádných zdravotních situací, jako je probíhající pandemie COVID-19;

·       solidní kompetence ve správě velkých zdravotnických databází a poskytování doporučení a pokyny pro klíčové zúčastněné strany týkající se příslušných záležitostí reakce veřejného zdraví během mimořádných událostí;

·       vysoká technická způsobilost a příslušné laboratorní kapacity s vysokým stupněm specializace na širokou škálu hrozeb, včetně zoonotických hrozeb, při respektování celkového přístupu One Health;

·       struktura konsorcia by měla umožňovat globální přístup ke vzorkům v krátké době a provádění konkrétních činností v případě potřeby rychlé reakce;

·       konsorcium by mělo mít výzkumné publikace nebo podobné publikace týkající se porozumění biologickým hrozbám virulence a patogenity, včetně imunologických vlastností, včetně například SARS-CoV-2.

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Příjem žádostí o poskytnutí dotace je u této výzvy stanoven v termínu od 12. května 2022 do 18. srpna 2022 17:00 CET (Brusel).

Harmonogram výzev:

Zveřejnění výzvy

12. května 2022

Zahájení příjmu žádostí

12. května 2022

Ukončení příjmu žádostí

18. srpna 2022, 17:00 CET (Brusel)

Hodnocení zajišťované Evropskou komisí

srpen – září 2022

Informace o výsledku hodnocení

říjen 2022

Podpis grantové dohody

listopad – prosinec 2022

 

Základní pravidla způsobilosti:

Způsobilými žadateli jsou právnické osoby (veřejné i soukromé) založené dle práva EU, které byly zřízeny v některých ze zemí EU, EHP nebo v zemích přidružených k programu EU4Health (třetí země, kandidátské země a potenciální kandidátské země), případně v zemích, ve kterých probíhá jednání o přidružení, a kde dohoda vstoupí v platnost před podpisem grantu.

Žadatelé jsou povinni splnit kritéria stanovená v čl. 13 odst. 1 až 4 a 8 Nařízení (EU) 2021/522, včetně podrobných specifických kritérií (viz text Výzvy, str. 9-11) a relevantních kritérií vyplývajících z Finančního nařízení.

Předložení Žádosti o udělení grantu

Žádosti mohou být podány pouze elektronicky prostřednictvím Funding & Tenders portálu Evropské komise. Manuál k vyplňování Žádostí o poskytnutí dotace je k dispozici zde: EU Funding & Tenders Online Manual. Podání Žádosti probíhá v následujících krocích:

 1. Vytvořte si uživatelský účet v sekci Create an account a registrujte organizaci v sekci Participant register, kde budete ověřeni centrální validační službou (ověření REA). K ověření je třeba nahrát dokumenty prokazující právní status vaší organizace. Pokud nejste veřejnou institucí (včetně orgánů státní správy) či mezinárodní organizací a požadujete grant ve výši více než 60 000 EUR, budete požádáni o doložení dokumentů prokazujících finanční způsobilost vaší organizace (tj. výkaz zisků a ztrát, obchodní plán, zprávu o auditu vypracovanou externím auditorem osvědčující výdaje za poslední uzavřený finanční rok, atd.). Po dokončení registrace obdržíte 9ti místní identifikační číslo (Participant Identification Code, PIC).
 1. Podejte Žádost prostřednictvím portálu Funding & tenders portalu, odkaz je k dispozici vždy v konkrétní Výzvě. Samotná žádost o grant sestává ze tří částí:
 • Část A náleží administrativním informacím o Žadateli (budoucí koordinátor, příjemci, přidružené subjekty), je zde požadován souhrnný rozpočet projektu, který vyplňte přímo online.
 • Část B se týká technického popisu projektu. Stáhněte si povinnou Word šablonu, která je k dispozici na samotném Funding & tenders portalu v sekci, kde vyplňujete žádost. Po jejím vyplnění ji přiložte k Žádosti ve formátu PDF.
 • Přílohy, které nahrajte ve formátu PDF (Excel je podporován jen někdy v závislosti na typu souboru):
 • Podrobný rozpočet projektu (vzor je dostupný na stránce každé jednotlivé výzvy)
 • Profesní životopisy hlavních členů projektového týmu
 • Seznam zkušeností s předchozími projekty (klíčové projekty za poslední 4 roky)

Vzor formuláře žádosti o grant bude dostupný na stránkách jednotlivých výzev.

Hodnotící kritéria pro udělení grantu:

 1. Relevance ve vztahu zaměření výzvy (k postupu je třeba získat min. 21 bodů z max. 30 bodů) – jasnost a konzistentnost projektu, jeho cíle a plánu; jeho přímá propojenost s tématy a prioritami Výzvy; přínos evropskému strategickému a legislativnímu kontextu; odůvodnění potřeby finanční podpory pro implementaci jednoho nebo více specifických cílů Nařízení (EU) 2021/522; nadnárodní/EU dopad; dopad/zájem dalších států (EU nebo způsobilých zemí mimo EU); možnost využití výsledků v dalších státech; potenciál pro rozvoj vzájemné důvěry/přeshraniční spolupráce
 2. Kvalita projektu
  1. Struktura projektu (k postupu je třeba získat min. 21 bodů z max. 30 bodů) – technická kvalita projektu, provázanost mezi identifikovanými problémy, potřebami a navrhovaným řešením (logický rámec projektu), metodika realizace projektu (řízení, postupy, časový harmonogram, rizika, monitorování a hodnocení), proveditelnost projektu v navrhovaném časovém rámci, efektivita nákladů (odpovídající rozpočet pro správnou implementaci).
  2.  Projektový tým a spolupráce (k postupu je třeba získat min. 21 bodů z max. 30 bodů) – kvalitní konsorcium a projektový tým, vhodné postupy a mechanismy řešení problémů pro spolupráci v rámci projektových týmů a konsorcia.
 3.  Dopad projektu (k postupu je třeba získat min. 7 bodů z max. 10 bodů) – očekávaný dlouhodobý dopad výsledků projektu na cílovou skupinu/veřejnost, vhodná strategie pro zajištění udržitelnosti projektu po ukončení financování z EU.

Výše grantu EU

Evropská komise poskytuje z programu EU4Health grant do výše maximálně 60 % celkových způsobilých nákladů. V případech výjimečné prospěšnosti může příspěvek EU dosahovat až 80 % způsobilých nákladů.

Za výjimečně prospěšné se považují projekty, kde alespoň 30 % rozpočtu projektu náleží subjektům členských států, jejichž HND na obyvatele je nižší než 90 % unijního průměru.

Partnerství v projektech

Projekty financované z programu EU4Health musí mít přidanou hodnotu na úrovni EU. Proto je jedním ze základních požadavků většiny programů předložení projektové žádosti konsorciem partnerů z alespoň 3 různých zemí účastnících se programu (u některých výzev je dokonce požadováno ještě širší geografické pokrytí).

Při hledání partnerů do konsorcia lze využít nástroj „Partner search“, který naleznete v levém panelu po rozkliknutí odkazu konkrétní výzvy. V této záložce můžete prohlížet nabídky zahraničních organizací a současně (pokud jste registrovaní systému) vkládat vlastní nabídky partnerství.

Přílohy