EU4Health – výzva k předkládání žádostí o udělení grantu – duševní zdraví (Ukrajina)

Vytvořeno: 25. 4. 2022 Poslední aktualizace: 26. 4. 2022

Evropská komise zveřejnila dne 20. dubna 2022 výzvu k předkládání Žádosti o udělení grantu pro oblast duševního zdraví osob vysídlených z Ukrajiny v rámci programu EU4Health. Příjem Žádostí o udělení grantu je stanoven od 20. dubna 2022 do 31. května 2022 17:00 hod (CET, Brusel). Stručné informace o vypsané výzvě včetně pravidel způsobilosti, zpracování Žádosti, hodnocení, partnerství atd. naleznete níže a v přílohách.

Call for proposals on promoting mental health: implementing best practices to improve mental health and psycological wellbeing in migrant and refugee populations

Otevřená výzva k předkládání návrhů na podporu duševního zdraví: implementace osvědčených postupů ke zlepšení duševního zdraví a psychické pohody migrantů a uprchlíků

Kód výzvy

EU4H-2022-PJ-09

Rozpočet

2 000 000 EUR

Způsobilí žadatelé

Akademické a vzdělávací instituce, organizace občanské společnosti podporující migranty a uprchlíky (zdravotní a sociální profesní sdružení, školy, nadace, nevládní organizace a podobné subjekty).

Délka podpory

Vzhledem ke komplexnosti aktivit této výzvy je doporučovaná délka projektu 24 měsíců

Specifické podmínky

Součástí konsorcia musí být také alespoň jedna nevládní organizace působící v oblasti duševního zdraví, nejlépe na úrovni Unie, a alespoň jedna nevládní organizace působící v oblasti migrantů a uprchlíků.

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Příjem žádostí o poskytnutí dotace je u této výzvy stanoven v termínu od 20. dubna 2022 do 31. května 2022 17:00 CET (Brusel).

Harmonogram výzev:

Zveřejnění výzvy

20. dubna 2022

Zahájení příjmu žádostí

20. dubna 2022

Ukončení příjmu žádostí

31. května 2022, 17:00 CET (Brusel)

Hodnocení zajišťované Evropskou komisí

červen – červenec 2022

Informace o výsledku hodnocení

konec července 2022

Podpis grantové dohody

konec září 2022

 

Základní pravidla způsobilosti:

Způsobilými žadateli jsou právnické osoby (veřejné i soukromé) založené dle práva EU, které byly zřízeny v některých ze zemí EU, EHP nebo v zemích přidružených k programu EU4Health (třetí země, kandidátské země a potenciální kandidátské země), případně v zemích, ve kterých probíhá jednání o přidružení, a kde dohoda vstoupí v platnost před podpisem grantu.

Žadatelé jsou povinni splnit kritéria stanovená v čl. 13 odst. 1 až 4 a 8 Nařízení (EU) 2021/522, včetně podrobných specifických kritérií (viz text Výzvy, str. 9-11) a relevantních kritérií vyplývajících z Finančního nařízení.

Předložení Žádosti o udělení grantu

Žádosti mohou být podány pouze elektronicky prostřednictvím Funding & Tenders portálu Evropské komise. Manuál k vyplňování Žádostí o poskytnutí dotace je k dispozici zde: EU Funding & Tenders Online Manual. Podání Žádosti probíhá v následujících krocích:

 1. Vytvořte si uživatelský účet v sekci Create an account a registrujte organizaci v sekci Participant register, kde budete ověřeni centrální validační službou (ověření REA). K ověření je třeba nahrát dokumenty prokazující právní status vaší organizace. Pokud nejste veřejnou institucí (včetně orgánů státní správy) či mezinárodní organizací a požadujete grant ve výši více než 60 000 EUR, budete požádáni o doložení dokumentů prokazujících finanční způsobilost vaší organizace (tj. výkaz zisků a ztrát, obchodní plán, zprávu o auditu vypracovanou externím auditorem osvědčující výdaje za poslední uzavřený finanční rok, atd.). Po dokončení registrace obdržíte 9ti místní identifikační číslo (Participant Identification Code, PIC).
 1. Podejte Žádost prostřednictvím portálu Funding & tenders portalu, odkaz je k dispozici vždy v konkrétní Výzvě. Samotná žádost o grant sestává ze tří částí:
 • Část A náleží administrativním informacím o Žadateli (budoucí koordinátor, příjemci, přidružené subjekty), je zde požadován souhrnný rozpočet projektu, který vyplňte přímo online.
 • Část B se týká technického popisu projektu. Stáhněte si povinnou Word šablonu, která je k dispozici na samotném Funding & tenders portalu v sekci, kde vyplňujete žádost. Po jejím vyplnění ji přiložte k Žádosti ve formátu PDF.
 • Přílohy, které nahrajte ve formátu PDF (Excel je podporován jen někdy v závislosti na typu souboru):
 • Podrobný rozpočet projektu (vzor je dostupný na stránce každé jednotlivé výzvy)
 • Profesní životopisy hlavních členů projektového týmu
 • Seznam zkušeností s předchozími projekty, pokud nějaké existují (klíčové projekty za poslední 4 roky)

Vzor formuláře žádosti o grant bude dostupný na stránkách jednotlivých výzev.

Hodnotící kritéria pro udělení grantu:

 1. Relevance ve vztahu zaměření výzvy (k postupu je třeba získat min. 21 bodů z max. 30 bodů) – jasnost a konzistentnost projektu, jeho cíle a plánu; jeho přímá propojenost s tématy a prioritami Výzvy; přínos evropskému strategickému a legislativnímu kontextu; odůvodnění potřeby finanční podpory pro implementaci jednoho nebo více specifických cílů Nařízení (EU) 2021/522; nadnárodní/EU dopad; dopad/zájem dalších států (EU nebo způsobilých zemí mimo EU); možnost využití výsledků v dalších státech; potenciál pro rozvoj vzájemné důvěry/přeshraniční spolupráce
 2. Kvalita projektu
  1. Struktura projektu (k postupu je třeba získat min. 21 bodů z max. 30 bodů) – technická kvalita projektu, provázanost mezi identifikovanými problémy, potřebami a navrhovaným řešením (logický rámec projektu), metodika realizace projektu (řízení, postupy, časový harmonogram, rizika, monitorování a hodnocení), proveditelnost projektu v navrhovaném časovém rámci, efektivita nákladů (odpovídající rozpočet pro správnou implementaci).
  2.  Projektový tým a spolupráce (k postupu je třeba získat min. 21 bodů z max. 30 bodů) – kvalitní konsorcium a projektový tým, vhodné postupy a mechanismy řešení problémů pro spolupráci v rámci projektových týmů a konsorcia.
 3.  Dopad projektu (k postupu je třeba získat min. 7 bodů z max. 10 bodů) – očekávaný dlouhodobý dopad výsledků projektu na cílovou skupinu/veřejnost, vhodná strategie pro zajištění udržitelnosti projektu po ukončení financování z EU.

Výše grantu EU

Evropská komise poskytuje z programu EU4Health grant do výše maximálně 60 % celkových způsobilých nákladů. V případech výjimečné prospěšnosti může příspěvek EU dosahovat až 80 % způsobilých nákladů.

Za výjimečně prospěšné se považují projekty, kde alespoň 30 % rozpočtu projektu náleží subjektům členských států, jejichž HND na obyvatele je nižší než 90 % unijního průměru.

Partnerství v projektech

Projekty financované z programu EU4Health musí mít přidanou hodnotu na úrovni EU. Proto je jedním ze základních požadavků většiny programů předložení projektové žádosti konsorciem partnerů z alespoň 3 různých zemí účastnících se programu (u některých výzev je dokonce požadováno ještě širší geografické pokrytí).

Při hledání partnerů do konsorcia lze využít nástroj „Partner search“, který naleznete v levém panelu po rozkliknutí odkazu konkrétní výzvy. V této záložce můžete prohlížet nabídky zahraničních organizací a současně (pokud jste registrovaní systému) vkládat vlastní nabídky partnerství.

Přílohy