EU4Health – vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o udělení grantu

Vytvořeno: 9. 1. 2023 Poslední aktualizace: 4. 7. 2023

Evropská komise zveřejnila dne 15. prosince 2022 výzvu k předkládání Žádostí o udělení grantu v rámci programu EU4Health. Příjem Žádostí o udělení grantu je stanoven od 15. prosince 2022 do 16. března 2023 17:00 hod (CET, Brusel). Stručné informace o vypsané výzvě včetně pravidel způsobilosti, zpracování Žádosti, hodnocení, partnerství, atd. naleznete níže a v přílohách.

Call for proposals to support Member States and other relevant actors to implement relevant results of innovative public health research in relation to vaccination against COVID-19

Otevřená výzva k předkládání návrhů na podporu členských států a dalších příslušných aktérů při implementaci relevantních výsledků inovativního výzkumu veřejného zdraví v souvislosti s očkováním proti COVID-19

Kód výzvy

EU4H-2022-PJ-16

Rozpočet

18 400 000 EUR

Způsobilí žadatelé

Akademické a vzdělávací instituce, výzkumné ústavy, nemocnice, expertní skupiny, soukromé subjekty, orgány členských států a organizace občanské společnosti (nestátní neziskové organizace, nadace, pacientské organizace atd.)

Doporučená délka projektu

Běžná délka trvání mezi 12 a 36 měsíci.

Vzhledem ke složitosti aktivit, které mají být v rámci tohoto tématu financovány, je doporučená délka projektu 36 měsíců.

Počet projektů, které budou podpořeny

až 10

Specifické podmínky

Žadatel disponuje rozsáhlými zkušenostmi v oblasti veřejného zdraví a plánování a/nebo realizace očkovacích programů s minimálně 10 lety prokázané praxe.

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Základní pravidla způsobilosti:

Způsobilými žadateli jsou právnické osoby (veřejné i soukromé) založené dle práva EU nebo mezinárodní organizace, které byly zřízeny v některých ze zemí EU, EHP, nebo v zemích přidružených k programu EU4Health (třetí země, kandidátské země a potenciální kandidátské země), případně v zemích, ve kterých probíhá jednání o přidružení, a kde dohoda vstoupí v platnost před podpisem grantu.

Žadatelé a partneři musí být finančně způsobilí, tj. mít stabilní a dostatečné finanční zdroje, aby dokázali garantovat plnění projektových aktivit po celou dobu trvání projektu a byli schopni zajistit jeho spolufinancování.

Žadatelé musí být kvalifikačně způsobilí, mít know-how a zdroje k úspěšné realizaci projektu a mít zkušenost s projekty podobné povahy a velikosti.

Předložení Žádosti o udělení grantu

Žádosti mohou být podány pouze elektronicky prostřednictvím Funding & Tenders portálu Evropské komise. Manuál k vyplňování Žádostí o poskytnutí dotace je k dispozici zde: EU Funding & Tenders Online Manual. Podání Žádosti probíhá v následujících krocích:

 1. Vytvořte si uživatelský účet v sekci Create an account a registrujte organizaci v sekci Participant register, kde budete ověřeni centrální validační službou (ověření REA). K ověření je třeba nahrát dokumenty prokazující právní status vaší organizace. Pokud nejste veřejnou institucí (včetně orgánů státní správy) či mezinárodní organizací a požadujete grant ve výši více než 60 000 EUR, budete požádáni o doložení dokumentů prokazujících finanční způsobilost vaší organizace (tj. výkaz zisků a ztrát, obchodní plán, zprávu o auditu vypracovanou externím auditorem osvědčující výdaje za poslední uzavřený finanční rok, atd.). Po dokončení registrace obdržíte 9ti místní identifikační číslo (Participant Identification Code, PIC).
 2. Podejte Žádost prostřednictvím portálu Funding & tenders portalu, odkaz je k dispozici vždy v konkrétní Výzvě. Samotná žádost o grant sestává ze tří částí:
 • Část A náleží administrativním informacím o Žadateli (budoucí koordinátor, příjemci, přidružené subjekty), je zde požadován souhrnný rozpočet projektu, který vyplňte přímo online.
 • Část B se týká odborného popisu aktivit (tzv, pracovních balíčků). Stáhněte si povinnou Word šablonu, která je k dispozici na samotném Funding & tenders portalu v sekci, kde vyplňujete žádost. Po jejím vyplnění ji přiložte k Žádosti ve formátu PDF.
 • Přílohy, které nahrajte ve formátu PDF (Excel je podporován jen někdy v závislosti na typu souboru):
 • Podrobný rozpočet projektu (vzor je dostupný na stránce každé jednotlivé výzvy)
 • Profesní životopisy hlavních členů projektového týmu
 • Seznam zkušeností s předchozími projekty (klíčové projekty za poslední 4 roky)

Vzor formuláře žádosti o grant bude dostupný na stránkách jednotlivých výzev.

Hodnotící kritéria pro udělení grantu:

 1. Relevance ve vztahu zaměření výzvy (k postupu je třeba získat min. 21 bodů z max. 30 bodů) – jasnost a konzistentnost projektu, jeho cíle a jeho přímá propojenost s tématy a prioritami Výzvy, přidaná hodnota na nadnárodní úrovni/úrovni EU, nadnárodní/EU dopad, možnost využití výsledků v dalších státech, přeshraniční spolupráce, atd.
 2. Kvalita projektu
  1. Struktura projektu (k postupu je třeba získat min. 21 bodů z max. 30 bodů) – technická kvalita projektu, provázanost mezi identifikovanými problémy, potřebami a navrhovaným řešením (logický rámec projektu), metodika realizace projektu (řízení, postupy, časový harmonogram, rizika, monitorování a hodnocení), proveditelnost projektu v navrhovaném časovém rámci, efektivita nákladů (odpovídající rozpočet pro správnou implementaci).
  2.  Projektový tým a spolupráce v rámci konsorcia (k postupu je třeba získat min. 21 bodů z max. 30 bodů) – kvalitní konsorcium a projektový tým, doložení kvalifikace a zkušeností zaměstnanců odpovědných za řízení a implementaci projektu, souhrn aktivit žadatele za poslední rok, seznam klíčových projektů žadatele za poslední 4 roky, vhodné postupy a mechanismy řešení problémů pro spolupráci v rámci projektových týmů a konsorcia.
 3.  Dopad projektu (k postupu je třeba získat min. 7 bodů z max. 10 bodů) – očekávaný dlouhodobý dopad výsledků projektu na cílovou skupinu/veřejnost, vhodná strategie pro zajištění udržitelnosti projektu po ukončení financování z EU.

Výše grantu EU

Evropská komise poskytuje z programu EU4Health grant do výše maximálně 60 % celkových způsobilých nákladů. V případech výjimečné prospěšnosti může příspěvek EU dosahovat až 80 % způsobilých nákladů.

Za výjimečně prospěšné se považují projekty, kde alespoň 30 % rozpočtu projektu náleží subjektům členských států, jejichž HND na obyvatele je nižší než 90 % unijního průměru, a kterých se účastní subjekty z alespoň 14 členských států, z nichž přinejmenším čtyři jsou členské státy, jejichž HND na obyvatele je nižší než 90 % unijního průměru.

Partnerství v projektech

Projekty financované z programu EU4Health musí mít přidanou hodnotu na úrovni EU. Proto je jedním ze základních požadavků předložení projektové žádosti konsorciem partnerů z alespoň 3 různých zemí účastnících se programu (u některých výzev je dokonce požadováno ještě širší geografické pokrytí).

Při hledání partnerů do konsorcia lze využít nástroj „Partner search“, který naleznete v levém panelu po rozkliknutí odkazu konkrétní výzvy. V této záložce můžete prohlížet nabídky zahraničních organizací a současně (pokud jste registrovaní systému) vkládat vlastní nabídky partnerství.

Přílohy