EU4Health – první výzvy k předkládání žádostí o udělení grantu

Vytvořeno: 7. 7. 2021 Poslední aktualizace: 15. 7. 2021

Dne 25. června Evropská komise zveřejnila prvních 5 Výzev k předkládání Žádostí o udělení grantu v rámci programu EU4Health. Informace o těchto výzvách naleznete níže.

Dne 13. července 2021 uspořádá Evropská komise informační webinář, kde poskytne více informací o programu EU4Health a otevřených výzvách. Program semináře a odkaz pro připojení naleznete zde.

Pozn. Záznam z výše zmíněného semináře dostupný zde EU4health Annual Programme on Vimeo

Cancer: Improving early detection

Action grants on collection tasks in relation to updating the European Cancer Information System to monitor and assess cancer screening programmes

Rakovina: Zlepšení včasného odhalení

Otevřená výzva na shromažďování údajů a aktualizaci evropského informačního systému ECIS (The European Cancer Information System) za účelem monitorování a hodnocení screeningových programů

Kód výzvy

DP/C-g-09.2.2

Plánované vyhlášení

Q2-Q3/2021

Rozpočet

2 000 000 EUR

Způsobilí žadatelé

Expertní sítě v oblasti veřejného zdraví (zodpovědné za screening rakoviny), orgány členských států, Akademické a vzdělávací instituce, výzkumné ústavy, organizace občanské společnosti (nestátní neziskové organizace)

Doporučená délka projektu

18 měsíců

Počet projektů, které budou podpořeny

1 či více

Specifické podmínky

Žádosti musí být podány konsorciem sestávajícím z alespoň 3 žadatelů ze 3 odlišných zemí účastnících se programu (země EU, EHP a třetí země přidružené k programu)

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Cancer: Ensuring access to high standard cancer care diagnosis and treatment

Action grants for inter-speciality cancer training programme

Rakovina: Zajištění kvalitního přístupu k diagnostice a léčbě rakoviny

Otevřená výzva k zavedení mezioborového vzdělávacího programu proti rakovině

Kód výzvy

DP/C-g-10.2.1

Plánované vyhlášení

Q2-Q3/2021

Rozpočet

5 000 000 EUR

Způsobilí žadatelé

Akademické a vzdělávací instituce, výzkumné ústavy, nemocnice, expertní skupiny včetně Evropských referenčních sítí (ERN), orgány členských států a etablované sítě v oblasti veřejného zdraví

Doporučená délka projektu

18 měsíců

Počet projektů, které budou podpořeny

1 či více

Specifické podmínky

O grant může žádat pouze konsorcium sestávající z nejméně 15 organizací z alespoň 7 různých států účastnících se programu

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Cancer: Ensuring access to high standard cancer care diagnosis and treatment

Action grants for a project on the quality and safety of radiation technology in diagnosis and treatment of cancer

Rakovina: Zajištění kvalitního přístupu k diagnostice a léčbě rakoviny

Otevřená výzva na zlepšení kvality a bezpečnosti radiační technologie v diagnostice a léčbě rakoviny

Kód výzvy

DP/C-g-10.3.1

Plánované vyhlášení

Q2-Q3/2021

Rozpočet

3 500 000 EUR

Způsobilí žadatelé

Akademické a vzdělávací instituce, výzkumné ústavy, nemocnice, expertní skupiny včetně Evropských referenčních sítí (ERN), podniky z oblasti veřejného zdraví, orgány členských států a etablované sítě v oblasti veřejného zdraví

Doporučená délka projektu

24 měsíců

Počet projektů, které budou podpořeny

max. 5 projektů

Specifické podmínky

Žádosti musí být podány konsorciem sestávajícím z alespoň 3 žadatelů ze 3 odlišných zemí účastnících se programu (země EU, EHP a třetí země přidružené k programu)

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Cancer: Improving the quality of life for cancer patiens, survivors and carers including reducing inequalities in cancer care and childhood cancers

Action grants for the EU Network of Youth Cancer Survivors

Rakovina: Zlepšení kvality života pacientů trpících rakovinou, přeživších a pečovatelů, včetně snížení nerovností v oblasti rakoviny (v dospělosti i u dětí)

Otevřená výzva k vytvoření Evropské sítě mladistvých přeživších rakovinu

Kód výzvy

DP/C-g-11.4.1

Plánované vyhlášení

Q2-Q3/2021

Rozpočet

5 000 000 EUR

Způsobilí žadatelé

Organizace občanské společnosti (nestátní neziskové organizace), soukromé subjekty (ziskové i neziskové), orgány členských států a etablované sítě v oblasti veřejného zdraví

Doporučená délka projektu

18 měsíců

Počet projektů, které budou podpořeny

1 či více

Specifické podmínky

Žádosti musí být podány konsorciem sestávajícím z alespoň 3 žadatelů ze 3 odlišných zemí účastnících se programu (země EU, EHP a třetí země přidružené k programu)

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Strengthening the implementation of the legislation on blood, tissues and cells and organs and cooperation between national authorities and professional sector associations

Action grants on substances of human origin (SoHO) – increase resilience, ensure continuity of supply and access to safe and high quality therapies, in particular in times of crisis

Posílení zavádění právních předpisů v oblasti krve, tkání, buněk a orgánů a spolupráce mezi vnitrostátními orgány a profesními asociacemi

Otevřená výzva v oblasti látek lidského původu (SoHO) – posílení odolnosti, zajištění kontinuity dodávek a přístupu k bezpečné, vysoce kvalitní léčbě, zejména v období krize

Kód výzvy

HS-g-17.2.1

Plánované vyhlášení

Q3-Q4/2021

Rozpočet

3 500 000 EUR

Způsobilí žadatelé

Odborné lékařské společnosti (s kvalifikovanými členy z nemocnic, transplantačních center a zařízení pracujících s látkami lidského původu napříč EU), orgány členských států

Doporučená délka projektu

30 měsíců

Počet projektů, které budou podpořeny

max. 5 projektů

Specifické podmínky

Žádosti musí být podány konsorciem sestávajícím z alespoň 3 žadatelů ze 3 odlišných zemí účastnících se programu (země EU, EHP a třetí země přidružené k programu).

 

Investice do přístrojového vybavení či materiálu nejsou v této výzvě způsobilé.

 

Projekty musí respektovat nejvyšší etické standardy, aplikovatelnou legislativu EU a mezinárodní právní předpisy, národní legislativu a specifická vnitrostátní pravidla týkající se etiky v dané oblasti zaměření.

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Příjem žádostí o poskytnutí dotace je u těchto Výzev stanoven v termínu od 29. července 2021 do 15. září 2021 17:00 CET (Brusel).

Harmonogram výzev:

Zveřejnění výzev

25. června 2021

Zahájení příjmu žádostí

29. července 2021

Ukončení příjmu žádostí

15. září 2021, 17:00 CET (Brusel)

Hodnocení zajišťované Evropskou komisí

září – listopad 2021

Informace o výsledku hodnocení

prosinec 2021

Podpis grantové dohody

březen 2022

 

Základní pravidla způsobilosti:

Způsobilými žadateli jsou právnické osoby (veřejné i soukromé) založené dle práva EU nebo mezinárodní organizace, které byly zřízeny v některých ze zemí EU, EHP, nebo v zemích přidružených k programu EU4Health (třetí země, kandidátské země a potenciální kandidátské země), případně v zemích, ve kterých probíhá jednání o přidružení, a kde dohoda vstoupí v platnost před podpisem grantu.

Žadatelé a partneři musí být finančně způsobilí, tj. mít stabilní a dostatečné finanční zdroje, aby dokázali garantovat plnění projektových aktivit po celou dobu trvání projektu a byli schopni zajistit jeho spolufinancování.

Žadatelé musí být kvalifikačně způsobilí, mít know-how a zdroje k úspěšné realizaci projektu a mít zkušenost s projekty podobné povahy a velikosti.

Předložení žádosti o udělení grantu

Žádosti mohou být podány pouze elektronicky prostřednictvím Funding & Tenders portálu Evropské komise. Manuál k vyplňování Žádostí o poskytnutí dotace je k dispozici zde: EU Funding & Tenders Online Manual. Podání Žádosti probíhá v následujících krocích:

 1. Vytvořte si uživatelský účet v sekci Create an account a registrujte organizaci v sekci Participant register, kde budete ověřeni centrální validační službou (ověření REA). K ověření je třeba nahrát dokumenty prokazující právní status vaší organizace. Pokud nejste veřejnou institucí (včetně orgánů státní správy) či mezinárodní organizací a požadujete grant ve výši více než 60 000 EUR, budete požádáni o doložení dokumentů prokazujících finanční způsobilost vaší organizace (tj. výkaz zisků a ztrát, obchodní plán, zprávu o auditu vypracovanou externím auditorem osvědčující výdaje za poslední uzavřený finanční rok, atd.). Po dokončení registrace obdržíte 9ti místní identifikační číslo (Participant Identification Code, PIC).

 

 1. Podejte Žádost prostřednictvím portálu Funding & tenders portalu, odkaz je k dispozici vždy v konkrétní Výzvě. Samotná žádost o grant sestává ze tří částí:
 • Část A náleží administrativním informacím o Žadateli (budoucí koordinátor, příjemci, přidružené subjekty), je zde požadován souhrnný rozpočet projektu, který vyplňte přímo online.
 • Část B se týká odborného popisu aktivit (tzv, pracovních balíčků). Stáhněte si povinnou Word šablonu, která je k dispozici na samotném Funding & tenders portalu v sekci, kde vyplňujete žádost. Po jejím vyplnění ji přiložte k Žádosti ve formátu PDF.
 • Přílohy, které nahrajte ve formátu PDF (Excel je podporován jen někdy v závislosti na typu souboru):
 • Podrobný rozpočet projektu (vzor je dostupný na stránce každé jednotlivé výzvy)
 • Profesní životopisy hlavních členů projektového týmu
 • Seznam zkušeností s předchozími projekty (klíčové projekty za poslední 4 roky)

Vzor formuláře žádosti o grant bude dostupný na stránkách jednotlivých výzev.

Hodnotící kritéria pro udělení grantu:

 1. Relevance ve vztahu zaměření výzvy (k postupu je třeba získat min. 21 bodů z max. 30 bodů) – jasnost a konzistentnost projektu, jeho cíle a jeho přímá propojenost s tématy a prioritami Výzvy, přidaná hodnota na nadnárodní úrovni/úrovni EU, nadnárodní/EU dopad, možnost využití výsledků v dalších státech, přeshraniční spolupráce, atd.
 1. Kvalita projektu

2.1. Struktura projektu (k postupu je třeba získat min. 21 bodů z max. 30 bodů) – technická kvalita projektu, provázanost mezi identifikovanými problémy, potřebami a navrhovaným řešením (logický rámec projektu), metodika realizace projektu (řízení, postupy, časový harmonogram, rizika, monitorování a hodnocení), proveditelnost projektu v navrhovaném časovém rámci, efektivita nákladů (odpovídající rozpočet pro správnou implementaci).

2.2. Projektový tým a spolupráce v rámci konsorcia (k postupu je třeba získat min. 21 bodů z max. 30 bodů) – kvalitní konsorcium a projektový tým, doložení kvalifikace a zkušeností zaměstnanců odpovědných za řízení a implementaci projektu, souhrn aktivit žadatele za poslední rok, seznam klíčových projektů žadatele za poslední 4 roky, vhodné postupy a mechanismy řešení problémů pro spolupráci v rámci projektových týmů a konsorcia.

 1. Dopad projektu (k postupu je třeba získat min. 7 bodů z max. 10 bodů) – očekávaný dlouhodobý dopad výsledků projektu na cílovou skupinu/veřejnost, vhodná strategie pro zajištění udržitelnosti projektu po ukončení financování z EU.

Výše grantu EU

Evropská komise poskytuje z programu EU4Health grant do výše maximálně 60 % celkových způsobilých nákladů. V případech výjimečné prospěšnosti může příspěvek EU dosahovat až 80 % způsobilých nákladů.

Za výjimečně prospěšné se považují projekty, kde alespoň 30 % rozpočtu projektu náleží subjektům členských států, jejichž HND na obyvatele je nižší než 90 % unijního průměru, nebo kterých se účastní subjekty z alespoň 14 členských států, z nichž přinejmenším čtyři jsou členské státy, jejichž HND na obyvatele je nižší než 90 % unijního průměru.

Partnerství v projektech

Projekty financované z programu EU4Health musí mít přidanou hodnotu na úrovni EU. Proto je jedním ze základních požadavků předložení projektové žádosti konsorciem partnerů z alespoň 3 různých zemí účastnících se programu (u některých výzev je dokonce požadováno ještě širší geografické pokrytí).

Při hledání partnerů do konsorcia lze využít nástroj „Partner search“, který naleznete v levém panelu po rozkliknutí odkazu konkrétní výzvy. V této záložce můžete prohlížet nabídky zahraničních organizací a současně (pokud jste registrovaní systému) vkládat vlastní nabídky partnerství.

 

 

Přílohy