EU4Health – první vlna výzev k předkládání žádostí o udělení grantu

Vytvořeno: 24. 2. 2022 Poslední aktualizace: 24. 2. 2022

Evropská komise zveřejnila dne 22. února 2022 osm výzev k předkládání Žádostí o udělení grantu v rámci programu EU4Health. Příjem Žádostí o udělení grantu je stanoven od 22. února 2022 do 24. května 17:00 hod (CET, Brusel). Stručné informace o vypsaných výzvách včetně pravidel způsobilosti, zpracování Žádosti, hodnocení, partnerství atd. naleznete níže a v přílohách.

 

Call for proposals to provide training for health workforce, including digital skills

Otevřená výzva k předkládání návrhů na poskytování školení pro pracovníky ve zdravotnictví, včetně digitálních dovedností

Kód výzvy

EU4H-2022-PJ-06

Rozpočet

29 000 000 EUR

Způsobilí žadatelé

Akademické a vzdělávací instituce, evropské asociace profesionálů ve zdravotnictví, odborové organizace, organizace občanské společnosti (nestátní neziskové organizace, nadace, pacientské organizace atd.) a orgány členských států

Délka podpory

12-36 měsíců; vzhledem ke komplexnosti aktivit této výzvy je doporučovaná délka projektu 24 měsíců

Specifické podmínky

Žadatelé musí poskytnout důkazovou dokumentaci o zkušenostech s vývojem školicích programů pro klinický i neklinický personál.

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

 

Call for proposals to support Member States and other relevant actors to implement relevant results of innovative public health research in relation to vaccination against COVID-19

Otevřená výzva k předkládání návrhů na podporu členských států a dalších příslušných subjektů v implementaci relevantních výsledků inovativního výzkumu veřejného zdraví souvisejícího s očkováním proti COVID-19

Kód výzvy

EU4H-2022-PJ-07

Rozpočet

30 000 000 EUR

Způsobilí žadatelé

Akademické a vzdělávací instituce, výzkumné ústavy, nemocnice, expertní skupiny, soukromé subjekty, orgány členských států a organizace občanské společnosti (nestátní neziskové organizace, nadace, pacientské organizace atd.)

Délka podpory

12-36 měsíců; vzhledem ke komplexnosti aktivit této výzvy je doporučovaná délka projektu 36 měsíců

Specifické podmínky

Žadatelé se značnými zkušenostmi s realizací rozsáhlých očkovacích programů.

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Cancer: Call for proposals to monitor and strengthen the implementation of innovative approaches to prostate, lung and gastric cancer screening at Union level

Rakovina: Otevřená výzva k předkládání návrhů na monitorování a posílení implementace inovativních přístupů ke screeningu rakoviny prostaty, plic a žaludku na úrovni Unie

Kód výzvy

EU4H-2022-PJ-01

Rozpočet

Rakovina prostaty – 10 000 000 EUR, rakovina plic – 10 000 000 EUR, rakovina žaludku – 10 000 000 EUR

Způsobilí žadatelé

Akademické a vzdělávací instituce, výzkumné ústavy, národní a regionální zdravotnické orgány zabývající se programy screeningu rakoviny, nemocnice, organizace občanské společnosti (nestátní neziskové organizace, nadace, pacientské organizace atd.), expertní sítě a etablované sítě v oblasti veřejného zdraví

Délka podpory

12-36 měsíců; vzhledem ke komplexnosti aktivit této výzvy je doporučovaná délka projektu 24-36 měsíců

Specifické podmínky

Pro konsorcia – 1 návrh na podtéma. Jeden žadatel může pokrývat více než jedno dílčí téma (tj. jeden návrh na dílčí téma).

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Call for proposals on prevention of NCDs – other NCDs (different from cardiovascular diseases and diabetes)

Podpora zdraví a prevence nepřenosných nemocí: další nepřenosná onemocnění (odlišná od kardiovaskulárních onemocnění a cukrovky)

Kód výzvy

EU4H-2022-PJ-02

Rozpočet

5 000 000 EUR

Způsobilí žadatelé

Organizace občanské společnosti (nestátní neziskové organizace, nadace, pacientské organizace atd.)

Délka podpory

12-36 měsíců; vzhledem ke komplexnosti aktivit této výzvy je doporučovaná délka projektu 24 měsíců

Specifické podmínky

Konsorcia – konsorcium musí zahrnovat alespoň jednu nevládní organizaci působící v oblasti zdraví na úrovni Unie.

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Implementation of pharmaceutical legislation and strategy: Call for proposals to develop early warning features and guidance in the area of pricing through the EURIPID database, based on competition cases

Implementace farmaceutických právních předpisů a strategie: Otevřená výzva k předkládání návrhů na vývoj funkcí včasného varování a pokynů v oblasti stanovování cen prostřednictvím databáze EURIPID, které budou založeny na hospodářské soutěži

Kód výzvy

EU4H-2022-PJ-08

Rozpočet

300 000 EUR

Způsobilí žadatelé

Orgány členských států

Délka podpory

12-36 měsíců; vzhledem ke komplexnosti aktivit této výzvy je doporučovaná délka projektu 36 měsíců

Specifické podmínky

Konsorcia – konsorcium složené z alespoň 6 způsobilých žadatelů usazených v alespoň 5 různých způsobilých zemích.

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Addressing mental health challenges: Call for proposals on promoting mental health

Řešení problémů v oblasti duševního zdraví: otevřená výzva k předkládání návrhů na podporu duševního zdraví

Kód výzvy

EU4H-2022-PJ-03

Rozpočet

8 000 000 EUR

Způsobilí žadatelé

Akademické a vzdělávací instituce a organizace občanské společnosti (nestátní neziskové organizace, nadace, školy, pacientské organizace atd.)

Délka podpory

12-36 měsíců; vzhledem ke komplexnosti aktivit této výzvy je doporučovaná délka projektu 24-36 měsíců

Specifické podmínky

Konsorcia – minimálně 5 způsobilých subjektů z 5 různých způsobilých zemí. Konsorcium musí zahrnovat alespoň jednu nevládní organizaci působící v oblasti duševního zdraví na úrovni Unie a alespoň jednu nevládní organizaci působící v oblasti mládeže a/nebo zastupující mladé lidi.

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Implementation of regulations on medical devices and in vitro diagnostic medical devices: Call for proposals to support increased capacity of notified bodies for medical devices

Implementace předpisů o zdravotnických přístrojích a diagnostických zdravotnických přístrojích in vitro: Výzva k předkládání návrhů na podporu zvýšení kapacity certifikačních subjektů pro zdravotnické prostředky

Kód výzvy

EU4H-2022-PJ-05

Rozpočet

5 000 000 EUR

Způsobilí žadatelé

Kompetentní orgány členských států, akademické a vzdělávací instituce, výzkumné ústavy, nemocnice, mezinárodní organizace a organizace občanské společnosti (nestátní neziskové organizace, nadace, asociace atd.) a soukromé subjekty

Délka podpory

12-36 měsíců; vzhledem ke komplexnosti aktivit této výzvy je doporučovaná délka projektu 36 měsíců

Specifické podmínky

Konsorcia – součástí konsorcia musí být certifikační subjekty s důkazovou dokumentací o posuzování zdravotnických prostředků. Konsorcium by mělo zajistit vyvážené zeměpisné pokrytí Unie.

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Preparation and implementation of the health technology assessment regulation: Call for proposals to support the implementation of the Regulation on health technology assessment – training of patient and clinical experts contributing to joint health technology assessment activities

Příprava a implementace nařízení o hodnocení zdravotnických technologií: Výzva k předkládání návrhů na podporu implementace Nařízení o hodnocení zdravotnických technologií – školení pacientských a klinických odborníků přispívajících ke společným činnostem hodnocení zdravotnických technologií

Kód výzvy

EU4H-2022-PJ-04

Rozpočet

1 000 000 EUR

Způsobilí žadatelé

Organizace občanské společnosti (nestátní neziskové organizace, nadace, asociace atd.), profesní lékařská společenství, kompetentní zdravotnické instituce, akademické a vzdělávací instituce, výzkumné ústavy

Délka podpory

12-36 měsíců; vzhledem ke komplexnosti aktivit této výzvy je doporučovaná délka projektu 24 měsíců

Specifické podmínky

Konsorcia – konsorcium musí zahrnovat alespoň jednoho žadatele, který může poskytnout zdokumentované důkazy o:

– Zkušenosti se školícími programy

– Zkušenosti/schopnosti zajistit rychlé šíření informací do komunity pacientů a lékařské komunity obecně.

Konsorcium by mělo zajistit vyvážené zeměpisné pokrytí Unie.

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Příjem žádostí o poskytnutí dotace je u těchto Výzev stanoven v termínu od 22. února 2022 do 24. května 2022 17:00 CET (Brusel).

Harmonogram výzev:

Zveřejnění výzev

22. února 2022

Zahájení příjmu žádostí

22. února 2022

Ukončení příjmu žádostí

24. května 2022, 17:00 CET (Brusel)

Hodnocení zajišťované Evropskou komisí

červen – červenec 2022

Informace o výsledku hodnocení

září 2022

Podpis grantové dohody

leden 2023

 

Základní pravidla způsobilosti:

Způsobilými žadateli jsou právnické osoby (veřejné i soukromé) založené dle práva EU, které byly zřízeny v některých ze zemí EU, EHP nebo v zemích přidružených k programu EU4Health (třetí země, kandidátské země a potenciální kandidátské země), případně v zemích, ve kterých probíhá jednání o přidružení, a kde dohoda vstoupí v platnost před podpisem grantu.

Žadatelé jsou povinni splnit kritéria stanovená v čl. 13 odst. 1 až 4 a 8 Nařízení (EU) 2021/522, včetně podrobných specifických kritérií (viz text Výzvy, str. 9-11) a relevantních kritérií vyplývajících z Finančního nařízení.

Předložení Žádosti o udělení grantu

Žádosti mohou být podány pouze elektronicky prostřednictvím Funding & Tenders portálu Evropské komise. Manuál k vyplňování Žádostí o poskytnutí dotace je k dispozici zde: EU Funding & Tenders Online Manual. Podání Žádosti probíhá v následujících krocích:

 1. Vytvořte si uživatelský účet v sekci Create an accounta registrujte organizaci v sekci Participant register, kde budete ověřeni centrální validační službou (ověření REA). K ověření je třeba nahrát dokumenty prokazující právní status vaší organizace. Pokud nejste veřejnou institucí (včetně orgánů státní správy) či mezinárodní organizací a požadujete grant ve výši více než 60 000 EUR, budete požádáni o doložení dokumentů prokazujících finanční způsobilost vaší organizace (tj. výkaz zisků a ztrát, obchodní plán, zprávu o auditu vypracovanou externím auditorem osvědčující výdaje za poslední uzavřený finanční rok, atd.). Po dokončení registrace obdržíte 9ti místní identifikační číslo (Participant Identification Code, PIC).
 1. Podejte Žádost prostřednictvím portálu Funding & tenders portalu, odkaz je k dispozici vždy v konkrétní Výzvě. Samotná žádost o grant sestává ze tří částí:
 • Část A náleží administrativním informacím o Žadateli (budoucí koordinátor, příjemci, přidružené subjekty), je zde požadován souhrnný rozpočet projektu, který vyplňte přímo online.
 • Část B se týká technického popisu projektu. Stáhněte si povinnou Word šablonu, která je k dispozici na samotném Funding & tenders portalu v sekci, kde vyplňujete žádost. Po jejím vyplnění ji přiložte k Žádosti ve formátu PDF.
 • Přílohy, které nahrajte ve formátu PDF (Excel je podporován jen někdy v závislosti na typu souboru):
 • Podrobný rozpočet projektu (vzor je dostupný na stránce každé jednotlivé výzvy)
 • Profesní životopisy hlavních členů projektového týmu
 • Report aktivit za minulý rok
 • Seznam zkušeností s předchozími projekty (klíčové projekty za poslední 4 roky)

Vzor formuláře žádosti o grant bude dostupný na stránkách jednotlivých výzev.

Hodnotící kritéria pro udělení grantu:

 1. Relevance ve vztahu zaměření výzvy (k postupu je třeba získat min. 21 bodů z max. 30 bodů) – jasnost a konzistentnost projektu, jeho cíle a plánu; jeho přímá propojenost s tématy a prioritami Výzvy; přínos evropskému strategickému a legislativnímu kontextu; odůvodnění potřeby finanční podpory pro implementaci jednoho nebo více specifických cílů Nařízení (EU) 2021/522; nadnárodní/EU dopad; dopad/zájem dalších států (EU nebo způsobilých zemí mimo EU); možnost využití výsledků v dalších státech; potenciál pro rozvoj vzájemné důvěry/přeshraniční spolupráce
 2. Kvalita projektu
  1. Struktura projektu (k postupu je třeba získat min. 21 bodů z max. 30 bodů) – technická kvalita projektu, provázanost mezi identifikovanými problémy, potřebami a navrhovaným řešením (logický rámec projektu), metodika realizace projektu (řízení, postupy, časový harmonogram, rizika, monitorování a hodnocení), proveditelnost projektu v navrhovaném časovém rámci, efektivita nákladů (odpovídající rozpočet pro správnou implementaci).
  2.  Projektový tým a spolupráce (k postupu je třeba získat min. 21 bodů z max. 30 bodů) – kvalitní konsorcium a projektový tým, vhodné postupy a mechanismy řešení problémů pro spolupráci v rámci projektových týmů a konsorcia.
 3.  Dopad projektu (k postupu je třeba získat min. 7 bodů z max. 10 bodů) – očekávaný dlouhodobý dopad výsledků projektu na cílovou skupinu/veřejnost, vhodná strategie pro zajištění udržitelnosti projektu po ukončení financování z EU.

Výše grantu EU

Evropská komise poskytuje z programu EU4Health grant do výše maximálně 60 % celkových způsobilých nákladů. V případech výjimečné prospěšnosti může příspěvek EU dosahovat až 80 % způsobilých nákladů.

Za výjimečně prospěšné se považují projekty, kde alespoň 30 % rozpočtu projektu náleží subjektům členských států, jejichž HND na obyvatele je nižší než 90 % unijního průměru.

Partnerství v projektech

Projekty financované z programu EU4Health musí mít přidanou hodnotu na úrovni EU. Proto je jedním ze základních požadavků většiny programů předložení projektové žádosti konsorciem partnerů z alespoň 3 různých zemí účastnících se programu (u některých výzev je dokonce požadováno ještě širší geografické pokrytí).

Při hledání partnerů do konsorcia lze využít nástroj „Partner search“, který naleznete v levém panelu po rozkliknutí odkazu konkrétní výzvy. V této záložce můžete prohlížet nabídky zahraničních organizací a současně (pokud jste registrovaní systému) vkládat vlastní nabídky partnerství.

Přílohy