EU4Health – druhá vlna výzev roku 2022 k předkládání žádostí o udělení grantu

Vytvořeno: 21. 9. 2022 Poslední aktualizace: 4. 7. 2023

Evropská komise zveřejnila dne 15. září 2022 čtyři výzvy k předkládání Žádostí o udělení grantu v rámci programu EU4Health. Příjem Žádostí o udělení grantu je stanoven od 15. září 2022 do 21. února 2023 17:00 hod (CET, Brusel). Stručné informace o vypsaných výzvách včetně pravidel způsobilosti, zpracování Žádosti, hodnocení, partnerství atd. naleznete níže a v přílohách.

Call for proposals on prevention of NCDs – cardiovascular diseases, diabetes and other NCDs

Otevřená výzva k předkládání návrhů na prevenci nepřenosných onemocnění – kardiovaskulárních onemocnění, cukrovky a dalších nepřenosných onemocnění

Kód výzvy

EU4H-2022-PJ-11

Rozpočet

5 000 000 EUR

Způsobilí žadatelé

Akademické a vzdělávací instituce, organizace občanské společnosti (nestátní neziskové organizace, nadace, pacientské organizace atd.)

Délka podpory

Vzhledem ke komplexnosti aktivit této výzvy je doporučovaná délka projektu 36 měsíců

Specifické podmínky

Návrh musí předložit konsorcium alespoň 3 žadatelů (příjemci; ne přidružené subjekty), který splňuje následující podmínky: minimálně 3 subjekty ze 3 různých způsobilých zemí. Konsorcium musí zahrnovat alespoň jednoho způsobilého žadatele, který pracuje s lidmi vysídlenými z Ukrajiny, na území Ukrajiny nebo má aktivity napojená na Ukrajinu a který působí v oblasti pacientů s diabetem a/nebo kardiovaskulárním onemocněním nebo preventivních akcí zaměřených na tato onemocnění. To musí být v návrhu jasně uvedeno.

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

 

Call for proposals to support the roll-out of the second cohort of the inter-speciality cancer training programme

Otevřená výzva k předkládání návrhů na podporu spuštění druhé kohorty mezioborového školícího programu v oblasti rakoviny

Kód výzvy

EU4H-2022-PJ-14

Rozpočet

7 000 000 EUR

Způsobilí žadatelé

Akademické a vzdělávací instituce, výzkumné ústavy, nemocnice, expertní sítě, orgány členských států a etablované sítě v oblasti veřejného zdraví

Délka podpory

Vzhledem ke komplexnosti aktivit této výzvy je doporučovaná délka projektu 24 měsíců

Specifické podmínky

Návrhy musí předložit konsorcium alespoň 15 způsobilých subjektů usazených alespoň v 7 různých způsobilých zemích.

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Call for proposals to support structured dialogue at national or regional level on public procurement in the health sector – HERA

Otevřená výzva k předkládání návrhů na podporu strukturovaného dialogu na národní nebo regionální úrovni ohledně zadávání veřejných zakázek ve zdravotnictví – HERA

Kód výzvy

EU4H-2022-PJ-4

Rozpočet

5 000 000 EUR

Způsobilí žadatelé

Organizace Společného nákupu, centrální nákupní orgány, soukromé subjekty, orgány členských států a organizace občanské společnosti (nestátní neziskové organizace, nadace, pacientské organizace atd.)

Délka podpory

12-18 měsíců

Specifické podmínky

call-fiche_eu4h-2022-pj-4_en.pdf (europa.eu)

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Call for proposals on cancer and other NCDs prevention – action on health determinants

Otevřená výzva k předkládání návrhů na prevenci rakoviny a jiných nepřenosných onemocnění – opatření týkající se faktorů zdraví

Kód výzvy

EU4H-2022-PJ-12

Rozpočet

11 000 000 EUR

Způsobilí žadatelé

Akademické a vzdělávací instituce, organizace občanské společnosti (nestátní neziskové organizace, nadace, pacientské organizace atd.)

Délka podpory

Vzhledem ke komplexnosti aktivit této výzvy je doporučovaná délka projektu 36 měsíců

Specifické podmínky

Návrh musí předložit konsorcium alespoň 3 žadatelů (příjemci; ne přidružené subjekty), který splňuje následující podmínky: minimálně 3 subjekty ze 3 různých způsobilých zemí. Konsorcium musí zahrnovat alespoň jednoho způsobilého žadatele, který pracuje s lidmi vysídlenými z Ukrajiny, na území Ukrajiny nebo má aktivity napojená na Ukrajinu a který působí v oblasti pacientů s diabetem a/nebo kardiovaskulárním onemocněním nebo preventivních akcí zaměřených na tato onemocnění. To musí být v návrhu jasně uvedeno.

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

 

Příjem žádostí o poskytnutí dotace je u těchto Výzev stanoven v termínu od 15. září 2022 do 21. února 2023 17:00 CET (Brusel).

Harmonogram výzev:

Zveřejnění výzev

15. září 2022

Zahájení příjmu žádostí

15. září 2022

Ukončení příjmu žádostí

21. února 2023, 17:00 CET (Brusel)

Hodnocení zajišťované Evropskou komisí

březen 2023 (EU4H-2022-PJ-4); březen-duben 2023 (ostatní)

Informace o výsledku hodnocení

květen/červen 2023 (EU4H-2022-PJ-4); květen 2023 (ostatní)

Podpis grantové dohody

září 2023 (EU4H-2022-PJ-4); červen 2023 (ostatní)

 

Základní pravidla způsobilosti:

Způsobilými žadateli jsou právnické osoby (veřejné i soukromé) založené dle práva EU, které byly zřízeny v některých ze zemí EU, EHP nebo v zemích přidružených k programu EU4Health (třetí země, kandidátské země a potenciální kandidátské země), případně v zemích, ve kterých probíhá jednání o přidružení, a kde dohoda vstoupí v platnost před podpisem grantu.

Žadatelé jsou povinni splnit kritéria stanovená v čl. 13 odst. 1 až 4 a 8 Nařízení (EU) 2021/522, včetně podrobných specifických kritérií (viz text Výzvy, str. 9-11) a relevantních kritérií vyplývajících z Finančního nařízení.

Předložení Žádosti o udělení grantu

Žádosti mohou být podány pouze elektronicky prostřednictvím Funding & Tenders portálu Evropské komise. Manuál k vyplňování Žádostí o poskytnutí dotace je k dispozici zde: EU Funding & Tenders Online Manual. Podání Žádosti probíhá v následujících krocích:

 1. Vytvořte si uživatelský účet v sekci Create an accounta registrujte organizaci v sekci Participant register, kde budete ověřeni centrální validační službou (ověření REA). K ověření je třeba nahrát dokumenty prokazující právní status vaší organizace. Pokud nejste veřejnou institucí (včetně orgánů státní správy) či mezinárodní organizací a požadujete grant ve výši více než 60 000 EUR, budete požádáni o doložení dokumentů prokazujících finanční způsobilost vaší organizace (tj. výkaz zisků a ztrát, obchodní plán, zprávu o auditu vypracovanou externím auditorem osvědčující výdaje za poslední uzavřený finanční rok, atd.). Po dokončení registrace obdržíte 9ti místní identifikační číslo (Participant Identification Code, PIC).
 1. Podejte Žádost prostřednictvím portálu Funding & tenders portalu, odkaz je k dispozici vždy v konkrétní Výzvě. Samotná žádost o grant sestává ze tří částí:
 • Část A náleží administrativním informacím o Žadateli (budoucí koordinátor, příjemci, přidružené subjekty), je zde požadován souhrnný rozpočet projektu, který vyplňte přímo online.
 • Část B se týká technického popisu projektu. Stáhněte si povinnou Word šablonu, která je k dispozici na samotném Funding & tenders portalu v sekci, kde vyplňujete žádost. Po jejím vyplnění ji přiložte k Žádosti ve formátu PDF.
 • Přílohy, které nahrajte ve formátu PDF (Excel je podporován jen někdy v závislosti na typu souboru):
 • Podrobný rozpočet projektu (vzor je dostupný na stránce každé jednotlivé výzvy)
 • Profesní životopisy hlavních členů projektového týmu
 • Report aktivit za minulý rok
 • Seznam zkušeností s předchozími projekty (klíčové projekty za poslední 4 roky)

Vzor formuláře žádosti o grant bude dostupný na stránkách jednotlivých výzev.

Hodnotící kritéria pro udělení grantu:

 1. Relevance ve vztahu zaměření výzvy (k postupu je třeba získat min. 21 bodů z max. 30 bodů) – jasnost a konzistentnost projektu, jeho cíle a plánu; jeho přímá propojenost s tématy a prioritami Výzvy; přínos evropskému strategickému a legislativnímu kontextu; odůvodnění potřeby finanční podpory pro implementaci jednoho nebo více specifických cílů Nařízení (EU) 2021/522; nadnárodní/EU dopad; dopad/zájem dalších států (EU nebo způsobilých zemí mimo EU); možnost využití výsledků v dalších státech; potenciál pro rozvoj vzájemné důvěry/přeshraniční spolupráce
 2. Kvalita projektu
  1. Struktura projektu (k postupu je třeba získat min. 21 bodů z max. 30 bodů) – technická kvalita projektu, provázanost mezi identifikovanými problémy, potřebami a navrhovaným řešením (logický rámec projektu), metodika realizace projektu (řízení, postupy, časový harmonogram, rizika, monitorování a hodnocení), proveditelnost projektu v navrhovaném časovém rámci, efektivita nákladů (odpovídající rozpočet pro správnou implementaci).
  2.  Projektový tým a spolupráce (k postupu je třeba získat min. 21 bodů z max. 30 bodů) – kvalitní konsorcium a projektový tým, vhodné postupy a mechanismy řešení problémů pro spolupráci v rámci projektových týmů a konsorcia.
 3.  Dopad projektu (k postupu je třeba získat min. 7 bodů z max. 10 bodů) – očekávaný dlouhodobý dopad výsledků projektu na cílovou skupinu/veřejnost, vhodná strategie pro zajištění udržitelnosti projektu po ukončení financování z EU.

Výše grantu EU

Evropská komise poskytuje z programu EU4Health grant do výše maximálně 60 % celkových způsobilých nákladů. V případech výjimečné prospěšnosti může příspěvek EU dosahovat až 80 % způsobilých nákladů.

Za výjimečně prospěšné se považují projekty, kde alespoň 30 % rozpočtu projektu náleží subjektům členských států, jejichž HND na obyvatele je nižší než 90 % unijního průměru.

Partnerství v projektech

Projekty financované z programu EU4Health musí mít přidanou hodnotu na úrovni EU. Proto je jedním ze základních požadavků většiny programů předložení projektové žádosti konsorciem partnerů z alespoň 3 různých zemí účastnících se programu (u některých výzev je dokonce požadováno ještě širší geografické pokrytí).

Při hledání partnerů do konsorcia lze využít nástroj „Partner search“, který naleznete v levém panelu po rozkliknutí odkazu konkrétní výzvy. V této záložce můžete prohlížet nabídky zahraničních organizací a současně (pokud jste registrovaní systému) vkládat vlastní nabídky partnerství.

Přílohy