DŮLEŽITÉ: Způsob jak oznámit Ministerstvu zdravotnictví vybraného rezidenta

Vytvořeno: 28. 7. 2011 Poslední aktualizace: 28. 7. 2011

 

Vyhlašovatel výběrového řízení (dále jen „Vyhlašovatel“) je povinen řídit se vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria výběru rezidenta (dále jen „vyhláška č. 186/2009 Sb.“) a dále zákonem č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) ve znění pozdějších předpisů.
 

Zdravotnické zařízení má povinnost dle § 7 vyhlášky č. 186/2009 Sb. předat seznam vybraných rezidentů neprodleně po skončení výběrového řízení.

Zdravotnické zařízení s rezidenčním místem předá seznam vybraných uchazečů o rezidenční místo Ministerstvu zdravotnictví na formuláři, který je součástí přílohy tohoto článku.
 
Seznam vybraných uchazečů na uvedeném formuláři předá písemnou formou na adresu Ministerstva zdravotnictví (s nadepsanou obálkou Rezidenční místo 2011 – výsledky výběrového řízení) ve 2 kopiích.
 

Ke každému vybranému uchazeči je nezbytné zaslat vyplněný formulář s informacemi o vybraném rezidentovi.

Přílohy