Důležité: Postup při posuzování výzkumných organizací

Vytvořeno: 10. 11. 2014 Poslední aktualizace: 10. 11. 2014

Rada pro výzkum, vývoj a inovace schválila na svém 298. zasedání dne 31. října 2014 „Postup při posuzování výzkumných organizací„.

Poskytování veřejné podpory na výzkum, experimentální vývoj a inovace je primárně podřízeno pravidlům Evropské unie a až následně se řídí národními právními předpisy.

Případy, kdy je podpora v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací slučitelná s vnitřním trhem a za jakých podmínek, specifikují nové předpisy Evropské unie účinné od 1. července 2014, kterými jsou nařízení Komise (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem a Sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „Rámec“).

V souladu s Postupem při posuzování výzkumných organizací vyzývá Ministerstvo zdravotnictví (poskytovatel) všechny své přímo řízené organizace, které se zabývají výzkumnou činností (a v současné době jsou řešiteli výzkumných projektů nebo aplikují v probíhající veřejné soutěži u Ministerstva zdravotnictví či jiných poskytovatelů) a které chtějí být uznanou výzkumnou organizací v roce 2015 pro poskytování účelové a institucionální podpory podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů,

aby předaly poskytovateli všechny požadované dokumenty nutné pro posouzení výzkumné organizace do pondělí 24.11.2014.

Všechny dokumenty nutné k posouzení výzkumných organizací musí být předloženy jako elektronické obrazy originálů nebo ověřených kopií, 2x na nosiči (CD nebo DVD).

Podklady předejte osobně nebo zašlete na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor vědy a lékařských povolání (oddělení vědy a výzkumu), Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 (nejpozději však do termínu uvedeného výše!).

Kontaktní osobou je Mgr. Aleš Kapucián, email: veda@mzcr.cz, tel. 224 972 640.

Dokumenty, které se mají dokládat pro posouzení stanovených kritérií, jsou tyto:

1)   Posuzovaný subjekt má samostatnou právní subjektivitu
  • zakládací listina, zřizovací listina nebo jiný obdobný dokument prokazující existenci právní subjektivity.
2) Hlavním cílem posuzovaného subjektu je provádět nezávisle nehospodářské činnosti v souladu s Rámcem
  • zakládací listina, zřizovací listina nebo jiný obdobný dokument prokazující předmět činnosti nebo podnikání (např. výpis z Obchodního rejstříku);
  • finanční dokumenty (např. roční finanční výkazy) nebo výroční zprávy za roky 2011, 2012 a 2013, ze kterých vyplývá náležité rozdělení nákladů, financování a příjmů, nebo průkazný způsob doložení kapacit subjektu věnovaných na jednotlivé činnosti za roky 2011, 2012 a 2013 (v případě, že subjekt zvolil jiné než finanční vyjádření svých kapacit).

Výjimka: doklad pro ověření nepředkládá subjekt, který neprovádí žádné činnosti hospodářské povahy, což doloží svým čestným prohlášením (vzor prohlášení není předepsán).

3) Posuzovaný subjekt, pokud provádí činnosti v rámci transferu znalostí, veškeré zisky z těchto činností znovu investuje do primárních činností výzkumné organizace.
  • zakládací listina, zřizovací listina nebo jiný obdobný dokument prokazující tuto skutečnost; vnitřní předpis upravující investování zisku do těchto činností, finanční dokumenty a výroční zprávy za roky 2011, 2012 a 2013, u státních příspěvkových organizací analytická rozvaha (vzor je uveden v příloze č. 1).
4) Podniky, jež mohou uplatňovat rozhodující vliv na posuzovaný subjekt, např. jako podílníci nebo členové, nesmí mít přednostní přístup k výsledkům, jichž dosáhl
  • zakládací listina, zřizovací listina nebo jiný obdobný dokument prokazující podílníky nebo členy a současně čestné prohlášení subjektu, že k výsledkům, kterých dosáhl, nemají podniky přednostní přístup (vzor prohlášení není předepsán).

Výjimka: doklad pro ověření nepředkládají subjekty zřízené jmenovitě zákonem (veřejné vysoké školy), subjekty, zřízené na základě zákona (veřejné výzkumné instituce) a státní příspěvkové organizace.

5) Posuzovaný subjekt vede oddělené účetnictví nehospodářských činností výzkumné organizace
  • finanční dokumenty (roční finanční výkazy) nebo výroční zprávy za roky 2011, 2012 a 2013, ze kterých vyplývá náležité rozdělení nákladů, financování a příjmů; Analytická rozvaha (vzor je uveden v příloze č. 1).

Výjimka: Doklad pro ověření nepředkládá subjekt, který neprovádí žádné činnosti hospodářské povahy, což doloží svým čestným prohlášením (vzor prohlášení není předepsán).

6) Posuzovaný subjekt má vnitřním předpisem upraven způsob nakládání s výsledky výzkumu a vývoje
  • vnitřní předpis upravující způsob nakládání s výsledky (podle § 16 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb.), a současně čestné prohlášení subjektu (vzor prohlášení není předepsán), že do 31. prosince 2014 uvede tento předpis plně do souladu s Rámcem (zejména u výsledků vzniklých ve spolupráci výzkumné organizace a podniku podle čl. 2.2.2 odst. 28 Rámce) a předpis zašle poskytovateli (vzor rozšíření předpisu je uveden v příloze č. 2).
7) Posouzení nehospodářských a hospodářských činností výzkumné organizace (dle bodu 2.2. Postupu při posuzování výzkumných organizací)
  • čestné prohlášení týkající se nehospodářských a hospodářských činností výzkumné organizace podle čl. 2.1.1. Rámce (vzor prohlášení není předepsán), včetně analytické rozvahy (vzor je uveden v příloze č. 1) a finančních dokumentů prokazujících tuto skutečnost.

Přílohy