Důležité: Informace k výběrovému řízení – Rezidenční místa 2011

Vytvořeno: 30. 6. 2011 Poslední aktualizace: 30. 6. 2011

 

Vyhlašovatel výběrového řízení (dále jen „Vyhlašovatel“) je povinen řídit se vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria výběru rezidenta a dále zákonem č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“) a zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) ve znění pozdějších předpisů(dále jen „zákon č. 96/2004 Sb.“).
 
Zdravotnické zařízení má povinnost do 14 dní (tj. do 14. 07. 2011) ode dne uveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace na rezidenční místa vyhlásit výběrové řízení na schválená rezidenční místa a nejpozději do 3 dnů (tj. do 17. 07. 2011) od vyhlášení výběrového řízení oznámit vyhlášení výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 21b odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb. dále z ustanovení § 60b odst. 1 č. 96/2004 Sb. a z ustanovení § 3 odst. 1 Vyhlášky č. 186/2009 Sb.
 
V případě, že Ministerstvo zdravotnictví neobdrží oznámení o vyhlášení výběrového řízení nejpozději do 17.7.2011, dojde k porušení zákonné povinnosti a rezidenční místa tudíž budou přiznána jinému zdravotnickému zařízení.
 
Způsob jak informovat Ministerstvo zdravotnictví o vyhlášení výběrového řízení
 
Prostřednictvím elektronické pošty (na níže uvedenou adresu) vyhlašovatel výběrového řízení na rezidenční místo oznámí vyhlášení výběrového řízení, kde uvede následující informace:
1)      Název zdravotního zařízení
2)      Název oboru
3)      Termín vyhlášení výběrového řízení
4)      Termín pro podání přihlášek
5)      Odkaz do sekce na webových stránkách, kde je výběrové řízení umístěno
 
 
Kontaktní email:
„Lékařská i nelékařská zdravotnická povolání“:        marie.karlova@mzcr.cz