DŮLEŽITÉ: Informace k výběrovému řízení

Vytvořeno: 2. 7. 2013 Poslední aktualizace: 2. 7. 2013

Vyhlašovatel výběrového řízení (dále jen „ Vyhlašovatel“) je povinen řídit se vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria výběru rezidenta a dále zákonem č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“)a zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 96/2004 Sb.“).

Poskytovatel zdravotních služeb má povinnost do 14 dní ode dne uveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace na rezidenční místa vyhlásit výběrové řízení na schválená rezidenční místa a nejpozději do 3 dnů od vyhlášení výběrového řízení oznámit vyhlášení výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 21b odst.1 zákona č. 95/2004 Sb. a dále z ustanovení § 60b odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb. a z ustanovení § 3 odst. 1 Vyhlášky č. 186/2009 Sb.

V případě, že Ministerstvo zdravotnictví neobdrží oznámení o vyhlášení výběrového řízení v zákonném termínu, dojde k porušení zákonné povinnosti a rezidenční místa tudíž budou přiznána jinému poskytovateli zdravotních služeb.

Způsob jak informovat Ministerstvo zdravotnictví o vyhlášení výběrového řízení

Prostřednictvím elektronické pošty (na níže uvedenou adresu) vyhlašovatel výběrového řízení na rezidenční místo oznámí vyhlášení výběrového řízení, kde uvede následující informace:

1)    Název poskytovatele zdravotních služeb
2)    Název oboru
3)    Termín vyhlášení výběrového řízení
4)    Termín pro podání přihlášek
5)    Odkaz do sekce na webových stránkách, kde je výběrové řízení umístěno
 
Kontaktní email:
„Lékařská i nelékařská zdravotnická povolání“: