DŮLEŽITÉ: Informace k výběrovému řízení

Vytvořeno: 12. 7. 2012 Poslední aktualizace: 12. 7. 2012

 

Vyhlašovatel výběrového řízení (dále jen „ Vyhlašovatel“) je povinen řídit se vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria výběru rezidenta a dále zákonem č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“)a zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 96/2004 Sb.“).
 
Zdravotnické zařízení má povinnost do 14 dní ode dne uveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace na rezidenční místa vyhlásit výběrové řízení na schválená rezidenční místa a nejpozději do 3 dnů od vyhlášení výběrového řízení oznámit vyhlášení výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 21b odst.1 zákona č. 95/2004 Sb. a dále z ustanovení § 60b odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb. a z ustanovení § 3 odst. 1 Vyhlášky č. 186/2009 Sb.
 
V případě, že Ministerstvo zdravotnictví neobdrží oznámení o vyhlášení výběrového řízení v zákonném termínu, dojde k porušení zákonné povinnosti a rezidenční místa tudíž budou přiznána jinému zdravotnickému zařízení.
 
Způsob jak informovat Ministerstvo zdravotnictví o vyhlášení výběrového řízení
 
Prostřednictvím elektronické pošty (na níže uvedenou adresu) vyhlašovatel výběrového řízení na rezidenční místo oznámí vyhlášení výběrového řízení, kde uvede následující informace:
  1. Název zdravotního zařízení
  2. Název oboru
  3. Termín vyhlášení výběrového řízení
  4. Termín pro podání přihlášek
  5. Odkaz do sekce na webových stránkách, kde je výběrové řízení umístěno
 
Kontaktní email:
„Lékařská i nelékařská zdravotnická povolání“: