Důležité informace k dotačnímu řízení – aktualizace metodiky, informace k podání žádosti o změnu v projektu

Vytvořeno: 7. 5. 2021 Poslední aktualizace: 13. 1. 2022

Od 1. března 2021 byla agenda dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS převedena do gesce Odboru regulace cen a úhrad (CAU).

 Aktualizace metodiky dotačního programu

V metodice dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2021 došlo k následujícím změnám:

 • termín pro předložení finančního vypořádání je nově stanoven do 15. února 2022;
 • příjemce dotace je povinen žádat o schválení změn i v případech změn pracovníků, přednášejících osob apod. v projektu a změn úvazků, a to i za předpokladu, že se nezmění parametry žádosti, na základě, které bylo rozhodnuto o přidělení dotace, a i za podmínky zachování schváleného rozpočtu projektu;
 • pravidla pro odevzdávání revizní zprávy se mění dle podmínek uvedených v rozhodnutí.

 Podání žádosti o změnu projektu

Příjemce dotace může v odůvodněných případech, avšak před uskutečněním požadované změny, požádat o změny v projektu. Žádost se podává prostřednictvím systému Grantys.

Instrukce pro podání žádosti o změnu projektu v systému Grantys:

 • přihlaste se do systému Grantys na https://www.mzcr.grantys.cz;
 • zvolte konkrétní projekt;
 • klikněte na „Zprávy“ v levém menu;
 • klikněte na tlačítko „Vytvořit žádost o změnu projektu“;
 • vyberte variantu/varianty, kterých se žádost o změnu projektu týká a dále postupujte dle instrukcí uvedených v systému Grantys;
 • pokud budou požadovány změny v materiálových nákladech – zdravotnických, materiálových nákladech – ostatní, službách – mimo cestovného, cestovné, přehledu zaměstnanců – změny ve mzdách včetně odvodů (platy, DPP, DPČ), ediční či přednáškové činnosti atd., vyplníte také příslušné tabulky, které naleznete v sekci „Ke stažení“ na horní liště. Vyplněné tabulky vložte do sekce „Soubory“ v levém menu. Tyto tabulky není třeba zasílat datovou schránkou;
 • pokud žádáte o finanční změnu rozhodnutí je nutné vyplnit tabulku „Rozpočet“ v levém menu, následně klikněte na tlačítko export a rozpočet bude uložen do Vašeho počítače. Rozpočet zašlete datovou schránku spolu s vygenerovaným formulářem žádosti o změnu projektu;
 • k vygenerování formuláře je nutné po vyplnění žádosti o změnu projektu kliknout na ikonu odeslat, dále kliknout na tlačítko „Zpět na přehled“, kde je ve „Zprávách“ žádost uložena a je možné formulář žádosti stáhnout do počítače;

vygenerovaný formulář podepsaný všemi osobami, které tvoří statutární orgán právnické osoby, dle popisu „způsobu jednání“ uvedeném ve veřejném rejstříku či registru, musí být zaslán prostřednictvím datové schránky na MZ nejpozději 15. října 2021.